top of page

תרחיש משבר הגז באירופה נעלם ומחירו יורד

מכליות LNG רבות ממתינות מול חופי אירופה ומחכות לפרוק אספקה, אשר תמשיך ותמלא את מאגרי הגז הטבעי האירופאיים, עם תחילת השימוש בגז שבמאגרים


מחיר הגז הטבעי בארה"ב ירד בשבוע החולף ל-5.98 דולרים ל-MMBTU. זאת, על רקע המשך הגידול במלאי שבמאגרי הגז הטבעי בארה"ב אשר מתקרב לממוצע בתקופה זו בחמש השנים האחרונות, וכעת הוא רחוק מממוצע זה בכ-3.7%, ולצד מגמת הירידה במחיר הגז הטבעי האירופאי (TTF) מסוף חודש אוגוסט ובשבוע החולף הוא הגיע לכ-59 אירו ל-MWh.

מגמת ירידה זו מתרחשת על רקע הגורמים הבאים: הפחתת החששות מפני החרפת משבר הגז הטבעי באירופה, זאת לאור מאגרי הגז המלאים באיחוד האירופאי בכלל ובגרמניה בפרט; ירידת החשש מפני שיבושי אספקת גז טבעי באירופה בחודשיים-שלושה הקרובים; צפי לחורף מתון יחסית; והאטה ניכרת בפעילות הכלכלית, אשר צפויה להפחית את הביקושים של התעשייה לגז. לצד זאת, מכליות LNG רבות ממתינות מול חופי אירופה ומחכות לפרוק אספקה, אשר תמשיך ותמלא את מאגרי הגז הטבעי האירופאיים, עם תחילת השימוש בגז שבמאגרים.


אספקת הגז לשוק האירופאי בשנת 2023 צפויה להסתמך בעיקר על גז טבעי נוזלי (LNG) שהוא יקר יותר מאספקת הגז דרך צינורות. הגידול בביקושים ל-LNG צפוי אף לייקר את ההובלה הימית, מה שיגדיל את עלויות ההובלה של גז טבעי לאירופה. בנוסף, כמות ה-LNG לא צפויה לגדול באופן מהותי בשנה הקרובה, מה שימנע ירידה נוספת של ממש במחיר הגז טבעי.

bottom of page