top of page

תעשיית הקרנות רותחת מהיכן פדו והיכן השקיעו?

הפחדים חוזרים לשווקים – יציאת כספים הן בקרנות המסורתיות האקטיביות: כ-2.5 מיליארד ₪, והן בקרנות הפסיביות: כ-1.8 מיליארד ₪. מי ש"הציל" את תעשיית הקרנות היו הקרנות הכספיות שגייסו סכום עתק של כ-6.3 מיליארד ₪ והפכו את הפדיון של כ-4.3 מיליארד ₪ לגיוס של כ-2 מיליארד ₪ לתעשייה כולה.


"הפד' נחוש להחזיר את האינפלציה ליעד של 2% ויעשה כל שנדרש גם אם זה כרוך בפגיעה בנכסים, במשקי הבית ובצמיחה." את המשפט הזה אנו שומעים בחודשים האחרונים מפי חברי הפד' והיו"ר עצמו, אך נדמה שבחודש ספטמבר הבנת הכוונות של הפד' חלחלה היטב לשווקים, כאשר שוק המניות בארה"ב חזר לתחתית שכרה בחודש יוני ומתחת לה, ושוק האג"ח החל לתמחר את ריבית הפד' החזויה באופן מציאותי יותר כשעקום התשואות האמריקאי חצה לכמה רגעים את רף ה-4%.


עקום התשואות של איגרות החוב הממשלתיות בישראל הפגין התנהגות דומה כשזינק גם הוא אך באופן מתון יותר מהזינוק שנרשם בעקום האמריקאי. שוק המניות הישראלי לעומת זאת, הגיב בירידות תלולות הרבה יותר מאשר מדדי המניות בארה"ב, לראשונה מזה חודשים רבים שבהם ביצועיו עלו באופן ניכר על ביצועי שוק המניות האמריקאי.


מסכי המניות ואיגרות החוב בשווקים נצבעו באדום תוך תנודתיות גבוהה אופיינית לתקופה זו, כאשר המשך התחזקות הדולר מהווה סיכון ממשי למדינות שיש להן חוב דולרי גדול ויחד עם זאת מגבירה את רמת האינפלציה כשהיבוא נעשה יקר יותר.

אנו נכנסים כעת אל הרבעון האחרון של שנת 2022, כשלפנינו נתוני אינפלציה קריטיים, פרסום דו"חות החברות לרבעון השלישי ומלחמה מתמשכת בין רוסיה לאוקראינה, שעושה רושם שהשפעותיה המשמעותיות הנוגעות לאירופה בפרט ולעולם כולו בכלל, עוד לפנינו.


שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה שלילית מאוד כאשר מדד ה-S&P500ירד בשיעור של 8.0%, מדד הנאסד"ק ירד בכ-9.1%, מדד הדאקס הגרמני ירד בשיעור של כ-7.6% ומדד הניקיי היפני סיים את החודש עם ירידה של כ-6.3%.


עוצמת שוק המניות הישראלי התערערה החודש, כשסיים את חודש ספטמבר במגמה שלילית מאוד, מדד ת"א 35 ירד ב-8.8%, מדד ת"א 125 ירד ב-9.1% ומדד ת"א 90 ירד בשיעור של 9.9%. איגרות החוב הקונצרניות סיימו את החודש במגמה שלילית מאוד. מדדי התל בונד 60, 40, 20 ירדו בשיעור שנע בין כ-2.0% לכ-2.4%. מדד אג"ח קונצרני כללי ירד בכ-1.5%, ומדד אג"ח ממשלתי כללי ירד בשיעור של כ-1.7%.


התעשייה האקטיבית המסורתית בחתך של קטגוריות הקטגוריות המגייסות היחידות בתעשייה האקטיבית המסורתית היו קטגוריות אגד קרנות וממונפות ואסטרטגיות, שגייסו סכומים של כ-70 מיליון ₪ וכ-30 מיליון ₪ בהתאמה.

קטגוריית אג"ח כללי, הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה בהפרש ניכר משאר קטגוריות ההשקעה, סיימה את החודש עם הפדיון הגדול ביותר, של כ-1.6 מיליארד ₪, לעומת החודש הקודם בו פדתה כ-240 מיליון ₪ בלבד.

קטגוריית אג"ח מדינה, רשמה החודש פדיון דומה לחודש הקודם בסכום של כ-490 מיליון ₪.

קטגוריית חברות והמרה חזרה לפדות סכום של כ-230 מיליון ₪, זאת לאחר גיוס זעיר בחודש אוגוסט.

קטגוריית מניות בארץ, אג"ח בחו"ל וקטגוריית גמישות רשמו פדיונות של כ-130 מיליון ₪, כ-100 מיליון ₪ וכ-80 מיליון ₪ בהתאמה.

הקרנות הכספיות הקרנות הכספיות גייסו גם החודש סכום גבוה במיוחד של כ-6.3 מיליארד ₪, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-5.7 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-600 מיליון ₪. הגיוס הגדול לכספיות השקליות נובע מהעלאת הריבית, מהיותן כתובת לחנייה לכספים שיצאו מהקרנות המסורתיות, ומהיתרון המיסוי הניכר שיש לקרנות הכספיות מול השקעה בפיקדונות שקליים בפרק זמן זה של אינפלציה. מאז תחילת השנה הקרנות הכספיות גייסו סכום גדול של כ-13.9 מיליארד ₪ ונתח השוק שלהן הוכפל מכ-4.1% לכ-8.6%, עם זאת, סך נכסיהן (כ-31 מיליארד ₪) נמוך בחצי מסך נכסיהן כשהיו בשיא.


התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות חודש ספטמבר בתעשייה הפסיבית התאפיין במגמה שלילית מתונה שהתעצמה לקראת סוף החודש, עם פדיון כולל של כ-1.8 מיליארד ₪, כשקרנות הסל הובילו את הפדיון עם כ-1.4 מיליארד ₪, והקרנות המחקות פדו כ-400 מיליון ₪.

קטגוריית אג"ח בחו"ל רשמה גיוס זעיר של כ-20 מיליון ₪.

שאר הקטגוריות בתעשייה הפסיבית סיימו את החודש עם פדיון, כשקטגוריית מניות בחו"ל, הפודה המשמעותית ביותר, פדתה סכום של כ-750 מיליון ₪, שהגיע כולו מקרנות הסל.

קטגוריית חברות והמרה, הפודה השניה בגודלה פדתה סכום של כ-590 מיליון ₪. פדיון שהתחלק בין קרנות הסל שפדו כ-370 מיליון ₪ לבין קרנות המחקות שפדו כ-220 מיליון ₪.

קטגוריית אג"ח מדינה פדתה סכום של כ-190 מיליון ₪, קרנות הסל פדו כ-60 מיליון ₪, בעוד שהקרנות המחקות פדו כ-130 מיליון ₪ בקטגוריה.

קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות בתעשייה הפסיבית, הפועלת תחת קרנות סל בלבד, פדתה החודש סכום של כ-150 מיליון ₪.

קטגוריית מניות בארץ לבסוף סיימה את החודש עם פדיון קטן של כ-70 מיליון ₪.

bottom of page