top of page

תדיראן מאכזבת - ההכנסות זינקו הרווח נותר זהה

החברה רכשה מספר פעילויות (אביאם VP SOLAR) אשר הגדילו את השורה העליונה ולא פגעו בצורה ניכרת בשורה התחתונה, השלב הבא יהיה למקסם את שורת ההכנסות שזינקה ב-50% ותגיע גם לשורה התחתונה


מחזור המכירות ברבעון השלישי של שנת 2022 גדל בכ-51.2% והסתכם לכ-602.0 מיליון ש"ח לעומת כ-398.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברבעון נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של תוצאות חברת VP Solar החל מה-1 בפברואר 2022 , גידול אשר קוזז בחלקו מירידה בהכנסות במגזר מוצרי הצריכה. הכנסות מגזר האנרגיה מהוות כ- 52.4% מהכנסות הקבוצה ברבעון וכ-53.7% מהיקף פעילות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022.


הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ-8.4% והסתכם לכ-105.1 מיליון ש"ח (שיעור של כ-17.5%) לעומת כ-97.0 מיליון ש"ח (שיעור של 24.4%) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בין היתר מהיערכות החברה והצטיידות מוקדמת לחודשי הקיץ, התייקרות עלויות הרכש וההובלה והגידול המשמעותי בשיעור פעילות מגזר האנרגיה המאופיין בשיעורי רווחיות גולמית נמוכים יותר ממגזר מוצרי הצריכה ומירידה בשיעור הרווח הגולמי בתדיראן סולאר בעקבות התייקרויות הרכש לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה בחרה שלא לייקר את מוצריה במגזר מוצרי הצריכה באופן שישקף את מלוא ההתייקרות בעלויות ההובלה והרכש שספגה החברה, זאת נוכח מגמת הירידה במחירי ההובלה בחודשים האחרונים וכן לאור שיפור בעלויות הרכש. להערכת החברה נכון למועד דוח זה, צפויה מגמה הדרגתית של עלייה בשיעור הרווח הגולמי במגזר מוצרי הצריכה וזאת החל מהרבעון הבא.


ה-EBITDA ברבעון גדל בכ-8.9% והסתכם לכ-63.0 מיליון ש"ח (שיעור של כ-10.5%), לעומת כ-57.9 מיליון ש"ח (שיעור של כ-14.5%) ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-37.1 מיליון ש"ח לעומת כ-40.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

על פי קצב התקדמות של החברה במימוש האסטרטגיה, להערכת הנהלת החברה, הקבוצה תשיג את יעד המכירות השנתי של מעל 2 מיליארד ש"ח כבר במהלך שנת 2022
bottom of page