top of page

תדיראן עולה 5% תמכור פעילות יעילות אנרגטית

תדיראן מוכרת לאסקו ישראל את פעילות "תדיראן אסקו-טק" לשיפור היעילות האנרגטית של בתי החולים הממשלתיים תמורת 67.5 מיליון ש"ח, תרשום רווח של 40 מיליון ש"ח.


במסגרת יישום אסטרטגיית ההתרחבות לתחום האנרגיה המתחדשת, הודיעה תדיראן כי חתמה עם אסקו ישראל, הנשלטת ע"י קרן אלומה, על הסכם למכירת פעילות תדיראן אסקו-טק בע"מ, תמורת 67.5 מיליון שקלים.


אסקו-טק היא חברה בבעלות מלאה של תדיראן אנרגיה מתחדשת, העוסקת בעיקר בביצוע פרויקטי התייעלות אנרגטית בבתי חולים ואשר הוכרזה כזוכה במכרז שפורסם על ידי משרד הבריאות לשיפור יעילות צריכת האנרגיה בבתי חולים ממשלתיים - פרויקט "שמים כחולים". במסגרת הפרויקט, אסקו-טק מתכננת, מקימה ומעניקה שירותי תחזוקה לפתרונות של שיפור צריכת האנרגיה שהותקנו על ידה במספר בתי חולים ממשלתיים, בתחומי מיזוג אויר, תאורה, קיטור חימום מים סניטרים והסקה. בתמורה לשירותיה, נהנית אסקו-טק מתמורה השווה לחלק מהחיסכון הכספי באנרגיה, שיושג כתוצאה באותם פתרונות בניכוי סכומים מסוימים הקבועים בהסכמי הפרויקט.

עם השלמת העיסקה, צפויה תדיראן לרשום רווח נטו, לאחר מס, בסך של כ-40 מיליוני ש"ח. מועד ההכרה בהכנסה יהיה ברבעון הרביעי ככל שתושלם העסקה בתוך הרבעון הרביעי. השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, ובכלל זאת קבלת הסכמתו של משרד הבריאות וקבלת הסכמתם של בתי החולים הרלוונטיים להסבת הפעילות הנמכרת מהחברה הבת לרוכשת, ונכונות של כל המצגים, ההצהרות וההתחייבויות שניתנו על ידי המוכרת, גם במועד ההשלמה.

ההתקשרות בעסקה תאפשר לחברה למקד את יכולותיה בתחום האנרגיה המתחדשת בהמשך צמיחה של פעילותה של החברה בייבוא, ייצור, שיווק והפצה של מוצרים בתחום זה, אפיקי פעילות שלהערכת החברה כוללים פוטנציאל צמיחה גדול יותר מאשר תחום הביצוע של פרויקטים של התייעלות אנרגטית ככלל והפעילות הנמכרת בפרט.


אסקו ישראל היא חברה העוסקת בתכנון, ביצוע ומימון פרויקטים להפחתת חשבון האנרגיה של לקוחותיה, והינה הכלי המרכזי להשגת יעדי התייעלות אנרגטית. החברה עוסקת בייזום ותפעול פרויקטים להתייעלות אנרגטית, לייצור חשמל סולארי, לחלוקה ולהספקת חשמל. החברה ביצעה כ-1,000 פרויקטים בהם השקיעה בחידוש ציוד ובמערכות בקרה מתקדמות והשיגה חיסכון אנרגטי ותפעולי משמעותי, אותו היא חולקת עם הלקוח בחוזה ארוך טווח. בנוסף עוסקת אסקו בתחומים משיקים נוספים: אגירת חשמל, ופיתוח ויישום טכנולוגיית Smart Grid ו-Micro Grid וכן מחלקת ומספקת חשמל ללקוחות עסקיים ופרטיים.

bottom of page