top of page

תגבור: הגידול בהכנסות לא הגיע לשורת הרווח

למרות גידול נאה של 12% בשורה העליונה, הוצאות המימון ושערוך תיק ני"ע פגעו בשורה התחתונה


תיגבור, חברה ארצית לשירותי כח אדם וסיעוד ושירותי שמירה ואבטחה, פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון השני לשנת 2022.

הכנסות לרבעון השני צמחו בכ-12.05% והסתכמו בכ-285.4 מיליון ש"ח לעומת כ-254.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בהיקף הפעילות בכל המגזרים ואיחוד תוצאותיה של חברת הבת מהלב.


הכנסות מגזר כ"א וסיעוד ברבעון צמחו בכ-5.2% והסתכמו לכ-187.9 מיליון ש"ח לעומת כ-178.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. העלייה נבעה מצמיחה אורגנית בחברה.

הכנסות מגזר האבטחה ברבעון צמחו בכ-21.7% והסתכמו בכ- 79.8 מיליון ש"ח לעומת כ-65.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול בהכנסות נובע ממספר פרויקטים משמעותיים בהן זכתה החברה שהחלו ברבעון זה.


הכנסות מגזר נגישות ברבעון הסתכמו לכ- 6 מיליון ש"ח.


הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ-10.7% והסתכם בכ-23.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-21.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. שיעור הרווח הגולמי מההכנסות ירד לכ-8.34% לעומת כ- 8.44% ברבעון המקביל.


הרווח התפעולי ברבעון גדל בכ- 20.2% והסתכם בכ-11.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-9.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע מצמיחה בהיקף המכירות וצמיחת הרווח הגולמי תוך התייעלות וצמצום הוצאות הנהלה וכלליות.


הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-6.2 מיליון ש"ח בהשוואה ל כ-7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הרווח הנקי הושפע מגידול ברווח התפעולי אשר קוזז מהוצאות מימון של כ-1.6 מיליון ש"ח עקב הפסדים בתיק ני"ע על רקע המגמה השלילית בשווקי ההון לעומת הכנסות מימון של כ-1.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

ההון העצמי לסוף הרבעון הסתכם בכ-131.4 מיליון ש"ח לעומת כ-125.3 מיליון ש"ח בסוף שנת 2021. ההון העצמי של החברה גדל בעקבות הרווח לתקופה בהיקף של כ- 13.2 מיליון ש"ח בקיזוז חלוקת דיבידנד בסך 6.7 מיליון ש"ח.

bottom of page