top of page

שפיר עם זינוק של 10% ברווח הנקי אך האם זה יימשך?

החברה מציגה גידול של 10% בשורה התחתונה לעומת גידול זניח בהכנסות מה שמצביע על ייעול פנימי, אך שצוללים לדוח ישנם רווחים חד פעמיים שלא צפויים לחזור כגון הכנסות אחרות והכנסות מימון חריגות


חברת שפיר הנדסה, הפועלת בתחומי התעשייה, התשתיות, הזכיינות, הנדל"ן והלוגיסטיקה מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות המסכמות את הרבעון השלישי של שנת 2022.


הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו בכ-1.11 מיליארד שקל.

מגזר התעשייה – ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו ההכנסות מחיצוניים במגזר התעשייה בכ-597 מיליון שקל – גידול של 39% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2021. עיקר העלייה בהכנסות נובעת מאיחוד ההכנסות של חברת אברות שנרכשה בסוף 2021, מגידול בכמות הנמכרת ועליית המחירים בשל התייקרות חומרי הגלם בעולם. תוצאות הרבעון המקביל אשתקד הושפעו ממיעוט ימי פעילות בחודש ספטמבר לאור החגים. הרווח של מגזר התעשייה ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-108 מיליון שקל, זאת לעומת 74 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2021.

מגזר התשתיות – ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו הכנסות מגזר התשתיות מחיצוניים ב-329 מיליון שקל, גידול של 16% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר התשתיות הושפעו לחיוב מהתקדמות העבודות בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים והעבודות בפרויקט מרכזי ההספקה הלוגיסטיים של צה"ל וכן מהפתיחה לתנועה של כביש 16 בהקדמה משמעותית של לוחות הזמנים. הרווח של מגזר התשתיות ברבעון השני של השנה הסתכם ב-37 מיליון שקל, זאת לעומת רווח של 35 מיליון שקל ברבעון המקביל.


מגזר הנדל"ן – ברבעון השלישי של 2022 הכנסות מגזר הנדל"ן הסתכמו ב-45 מיליון שקל, זאת לעומת 331 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות מיוחסת לסיום מסירת הדירות בפרויקטים של שכונת בצוותא בחריש ושל מחיר למשתכן בראש העין. לעומת זאת, במחזור המכירות של הרבעון נכללו הכנסות בגין פעילות הדיור המוגן שנרכשה בסוף 2021. הרווח של מגזר הנדל"ן ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-16 מיליון שקל.


מגזר הזכיינות – ברבעון השלישי של השנה הסתכמו הכנסות מגזר הזכיינות בכ-53 מיליון שקל, זאת לעומת 67 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח של מגזר הזכיינות ברבעון השלישי הסתכם בכ-19 מיליון שקל, לעומת 15 מיליון שקל ברבעון המקביל.


מגזר הלוגיסטיקה – ברבעון השלישי הסתכמו הכנסות מגזר הלוגיסטיקה ב-88 מיליון שקל והרווח של מגזר הלוגיסטיקה הסתכם ב-9 מיליון שקל. בסוף חודש יולי השלימה שפיר את רכישת חברת הלוגיסטיקה פריץ והחל ממועד זה תוצאותיה הכספיות מאוחדות תחת מגזר זה.פרוייקט כביש 16,קרדיט לתמונה: אלמנטס


הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב-192.7 מיליון שקל, זאת לעומת 161.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע ממגזר התעשיה לאור הגידול בימי העבודה במהלך חודש ספטמבר, וכן השיפור בפעילות הנמלים במהלך הרבעון. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי עמד על 17.4%, זאת לעומת כ-14.5% ברבעון המקביל בשנת 2021.


הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי בשנת 2022 הסתכם ב-146.1 מיליון שקל, זאת לעומת 120.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. ברבעון השלישי נכללו רווחי שערוך נטו בהיקף של 33 מיליון שקל בגין נכסי נדל"ן מניב של החברה ששלבי הפיתוח שלהם התקדמו.


הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2022 הסתכם ב-91 מיליון שקל, זאת לעומת רווח של כ-83 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסוף ספטמבר 2022 בכ-2.71 מיליארד שקל, זאת לעומת כ-2.49 מיליארד שקל בסוף 2021. במהלך הרבעון הראשון של 2022 הכריזה החברה על דיבידנד בשיעור של 70 מיליון שקל לבעלי המניות אשר שולם לבעלי המניות בחודש אפריל 2022.


שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים של שפיר הנדסה: "החברה סימנה את מנועי הצמיחה העתידיים כאנרגיה ולוגיסטיקה. בחודשים האחרונים ביצענו מספר עסקאות משמעותיות – הרחבנו את מגזר הלוגיסטיקה של החברה דרך רכישת הפעילות של חברת פריץ, השלמנו את הסגירה הפיננסית והתחלנו בעבודות השיקום של מתקן ההתפלה באשדוד ולאחרונה חתמנו על הסכם להשקעה בבית הזיקוק באשדוד. השקעות אלו מספקות לנו מנועי צמיחה משמעותיים לשנים הקרובות. זאת בצד המשך פעילות הליבה שלנו – הפתיחה המוקדמת של כביש 16, הזכייה בקו הסגול בתל אביב וקידום הפרויקטים במגזר הנדל"ן".

bottom of page