top of page

שיכון ובינוי מזנקת 11% לאחר הצעת רכש לכביש אגרה בטקסס

הצעת הרכש התקבלה ע"י שותף המחזיק עם שיכון ובינוי בכביש האגרה בטקסס לפי שווי של 1.95 מיליארד דולר.


שיכון ובינוי מודיעה כי התקבלה הצעה מחייבת לרכישת זכויותיו (21.6%) בחברת הזכיין בפרויקט כבישי האגרה בטקסס (SH-288). ההצעה הוגשה על ידי שותף אחר בפרויקט, לפי שווי כולל (100% מהזכויות בחברת הזכיין) של כ-1.95 מיליארד דולר, נכון למועד הדוח.

החברה נתבקשה להשיב להצעה עד ליום 20 באוקטובר 2022, כאשר המועד הצפוי להשלמת העסקה, אם אכן תושלם, הינו עד ל-31 בדצמבר 2022.


ההצעה נבחנת על ידי החברה, וקבלתה מותנית בהשלמת משא ומתן בין הצדדים, בקבלת אישורים רגולטורים, ובתנאים נוספים כמקובל בעסקאות דומות. בהתאם, למועד הדוח אין כל וודאות ביחס להשלמת העסקה ותנאיה.


ככל שהחברה תחליט להיענות להצעה ותתקשר בהסכם מחייב למכירה, הרי שההתקשרות עשויה להביא לרישום רווח מהותי בדוחות החברה.

bottom of page