top of page

שוקי אג"ח לאן?

תשואות אג"ח המשיכו לעלות בשבוע שעבר בתגובה למעשים ואמירות של הבנקים המרכזיים


העלייה משמעותית ביותר בתשואות נרשמה באירופה שבה ריבית עלתה מ-0% ל-0.75%. החוזים מגלמים שהריבית תגיע בסוף השנה ל-1.8%, כלומר תעלה בעוד כ-1% בשתי הפגישות שנותרו ל-ECB. להערכתנו, זאת עדיין הערכת חסר. על רקע האינפלציה העולה קשה להצדיק הפחתת קצב עליית ריבית כבר בשלב זה. בינתיים, אף בנק מרכזי גדול בעולם לא הוריד קצב עליות ריבית. לפיכך, ניתן להעריך שעליית התשואות באירופה עוד תמשך.בארה"ב בפעם הראשונה החוזים מגלמים שריבית ה-FED תגיע ל-4% בתחילת 2023. הציפיות לעליית ריבית הובילו להמשך עליית תשואות תוך התהפכות עקום התשואות, כאשר התשואה לשנתיים מגיעה ל-3.55%, הרמה הגבוהה מאז 2007. הקשר בין התשואה לשנתיים לריבית ה-FED מאז שנות ה-80 מראה שבמהלך עליית ריבית הן תמיד הגיעו בשיא לגובה המקסימלי של הריבית או מעליו . לפיכך, עליית תחזית לריבית ל-4% משקפת שעליית התשואות עדיין לא מוצתה.


גם בישראל נמשכה עליית תשואות תוך ירידה בתלילות עקום התשואות בכל חלקיו. לפחות ב-10 השנים האחרונות לא הייתה תלילות נמוכה כל כך כמו היום בחלק הקצר (2Y/5Y), הבינוני (5Y/10Y) והארוך (10Y/30Y) בעקום השקלי . להערכתנו, התהליך צפוי להימשך. בישראל הסיכונים לשוק האג"ח גבוהים. בארה"ב יש צמיחה, אך האינפלציה נחלשת. באירופה האינפלציה ממשיכה לעלות, האטה בכלכלה ברורה יותר. בישראל, לעומת זאת, אין סימני האטה בצמיחה ואין ירידה באינפלציה בפועל, כאשר בנק ישראל נשמע אגרסיבי לא פחות מאשר ה-FED או ה-ECB.

bottom of page