top of page

שופרסל עוברת להפסד של 96 מיליון ש"ח ברבעון השלישי והפסד שנתי של 1 מיליון ש"חקיפאון בהכנסות ברבעון השלישי בנוסף לגידול בהוצאות השיווק והמטה הורידו את הרווח התפעולי בכ-33%, תוכנית ההתייעלות בשווי 170 מיליון ש"ח שולחת את החברה להפסד עמוק


הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3,810 מיליון ש"ח, המהווים גידול של כ-0.2% (כ-9 מיליון ש"ח) לעומת כ-3,801 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וגידול של כ-2.9% לעומת הרבעון השני השנה.


הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכמו בכ-11.0 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-11.15 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-1.2%.


המכירות בסניפים זהים (קמעונאות מזון) קטנו בשיעור של כ-2.0% ברבעון השלישי ובכ-3.4% בתשעת החודשים הראשונים לעומת התקופות המקבילות אשתקד. הקיטון מיוחס בעיקרו להיחלשות השפעת משבר הקורונה.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-1,024 מיליון ש"ח, המהווים כ-26.9% מההכנסות, בהשוואה לכ-1,025 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ-27.0% מההכנסות.

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם הרווח הגולמי בכ-2,922 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-3,047 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והוא מהווה כ-26.5% ממחזור המכירות, בהשוואה לכ-27.3% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון מיוחס בעיקרו להיחלשות משבר הקורונה.


הרווח התפעולי לפני הכנסות / הוצאות אחרות ברבעון השלישי הסתכם בכ-115 מיליון ש"ח המהווים כ-3.0% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה לכ-186 מיליון ש"ח, שהיוו כ-4.9% מהכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נבע, בין היתר, מגידול בסך ההוצאות כתוצאה מהתייקרות תשומות והשפעת האינפלציה.


בעקבות ההודעה על תכנית ההתייעלות ובאופן חד פעמי, הוצאות אחרות ברבעון השלישי של השנה הסתכמו ב-157 מיליוני ש"ח, הנובעות מהוצאות בסך 170 מיליוני ש"ח בגין תכנית ההתייעלות של החברה ומנגד רווחי הון בסך 13 מיליוני ש"ח מעסקת קומבינציה בכפר סבא.


הרווח התפעולי לפני הכנסות / הוצאות אחרות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בכ-324 מיליון ש"ח, כ-2.9% ממחזור המכירות, בהשוואה לכ-567 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד שהיוו כ-5.1% ממחזור המכירות.


הוצאות האחרות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-123 מיליוני ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ-1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהוצאות בסך של כ-170 מיליוני ש"ח בגין תכנית ההתייעלות של החברה ומנגד מרווחי הון בסך של כ-13 מיליוני ש"ח ושערוך נכסי נדל"ן להשקעה בסך של כ-34 מיליוני ש"ח בעיקר מהשפעת עליית מדד המחירים לצרכן.


כתוצאה מאימוץ תכנית התייעלות שאישר דירקטוריון החברה ביום 31.10.2022, בשים לב לעלייה בהוצאות התפעוליות ולהתייקרויות הצפויות בתשומות החברה וכן, כהיערכות להעברת חלק מפעילות הOnline- למרכז השילוח האוטומטי במודיעין במהלך שנת 2023, שצפויה להביא לחסכון של כ-250 מיליון ש"ח בשנת 2023, נרשם הפסד נקי ברבעון השלישי של כ-96 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ-82 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


בגין תכנית ההתייעלות צפויה החברה לרשום בשנת 2022 הוצאה חד פעמית, לפני מס, בסכום כולל המוערך נכון למועד הדוח בסך של כ- 200 מיליון ש"ח, מתוכו כ- 170 מיליון ש"ח בגין הפחתות נכסים כתוצאה מסגירת חנויות נרשמה ברבעון השלישי, והיתרה שנובעת מעלויות צמצום כוח האדם תירשם ברבעון הרביעי של השנה.


ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בכ-1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ-293 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ-344 מיליון ש"ח, המהווים כ-9.0% מסך מכירות החברה בהשוואה לכ-399 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, שהיוו כ-10.5% מסך מכירות החברה ברבעון המקביל אשתקד.


ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בכ-994 מיליון ש"ח המהווים כ-9.0% מסך מכירות החברה, בהשוואה לכ-1,184 מיליון ש"ח שהיוו כ-10.6% מסך מכירות החברה בתקופה המקבילה אשתקד.


הרווח התפעולי במגזר הנדל"ן ברבעון השלישי הסתכם בכ-42 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-39 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


בגין נכסי נדל"ן להשקעה של הקבוצה נרשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלייה בשווי ההוגן בגין שיערוכים בסך של כ-34 מיליון ש"ח הנובעת בעיקר מהשפעת עליית מדד המחירים לצרכן. בתקופה המקבילה אשתקד לא חל שינוי בשיעורכי הנדל"ן.bottom of page