top of page

שב"א עם עליה בהכנסות אך ירידה ברווח הנקי

הכנסות החברה מפעילות הסתכמו ברבעון השלישי בכ-30 מיליון ₪, בהשוואה לכ-28.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד,הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם ב-11 מיליון ₪, ומתחילת השנה הרוויחה שבא 34.8 מיליון ₪


חברת שבא , המנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי בישראל, מפרסמת את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2022.

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2022 בכ-30 מיליון שקל, צמיחה של כ-5% בהשוואה להכנסות של 28.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהמשך עלייה בהיקף הפעילות בכרטיסי אשראי במשק הישראלי, גידול בהכנסות ממוצרים הקשורים להטמעת תקן ה-EMV, ועלייה בהכנסות ממתן שירותים ומוצרים לשחקנים במגזר התשלומים בישראל.


הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2022 עמד על כ-11 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח תפעולי של 13.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מעלייה בהוצאות השכר בשל יישום הדרגתי של תהליך ההפרדה מחברת מס"ב וכן מהמשך יישום התוכנית האסטרטגית.

הוצאות המימון נטו הסתכמו ברבעון השלישי בכ-2.4 מיליון שקל, וזאת לעומת הכנסות מימון נטו של 1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נובע מירידה במהלך הרבעון בשווי תיק ניירות הערך שבבעלות החברה. הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-5.4 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 11.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הושפע בעיקרו מהוצאות המימון נטו.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי בכ-15.1 מיליון שקל, עלייה של 8% בהשוואה לתזרים ברבעון המקביל אשתקד, שעמד על 13.9 מיליון שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-30 בספטמבר 2022, הסתכם בכ-203 מיליון שקל, בהשוואה להון עצמי של כ-207 מיליון שקל בתחילת השנה.

הקיטון בהון העצמי מיוחס לדיבידנד בסך 22 מיליון שקל ששבא חילקה לבעלי המניות במהלך חודש אפריל, אשר קוזז ברווח הנקי שנרשם מתחילת 2022.


איתן לב טוב, מנכ"ל שבא: "ברבעון השלישי של שנת 2022 שבא המשיכה לצמוח באמצעות מתן שירות יעיל, איכותי ורציף למשתמשים בכרטיסי האשראי בישראל, לצד המשך הרחבת השירותים ופיתוח מוצרים טכנולוגיים חדשים בתחום התשלומים, בהתאם לצרכים המתפתחים של לקוחותינו. במקביל, אנו ממשיכים בתהליך ההפרדה ההדרגתית ממס"ב לרבות תהליך הפרדת התשתיות הטכנולוגיות בין שתי החברות תוך חיזוק התשתיות המאפשרות לגופים נוספים להתחבר למערכות התשלומים של שבא, ובכך להרחיב את בסיס לקוחותינו".

bottom of page