top of page

רציו ברבעון שיא - תחלק דיב' 25 מיליון דולר לראשונה

מחירי הגז מאמירים ורציו פורעת את השטרות, החברה מכרה גז טבעי ברבעון במחיר 6.4 דולר ליחידת חום (MMBTU) לעומת 4.9 דולר ברבעון המקביל אשתקד, תמהיל המכירות והגדלת הייצוא מטיבה עמה


שותפות רציו אנרגיות, המחזיקה 15% ממאגר הגז הטבעי לוויתן, מדווחת על תוצאות לרבעון השני לשנת 2022. ההכנסות ברבעון זה עמדו על כ-97 מיליון דולר, גידול של כ-31% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לרבעון עמד על כ-64 מיליון דולר, גידול של כ-46% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של רציו לרבעון עומד על כ-46 מיליון דולר, גידול של כ-64% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.


במהלך הרבעון נמכרו ממאגר לוויתן כ-2.8 BCM גז טבעי, מתוכם כ- 2 BCM ללקוחות בשווקי הייצוא במצרים וירדן, כאשר מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדו"ח נמכרו ממאגר לוויתן כ- 7.6 BCMגז טבעי. הגידול במכירות לייצוא נתמך מנתיב הולכה נוסף מישראל דרך ירדן למצרים שנפתח בתחילת חודש מרץ.

המחיר הממוצע של גז טבעי שנמכר ברבעון היה 6.4 דולר ליחידת חום (MMBTU) לעומת 4.9 דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה במחיר הממוצע נובעת בעיקר משינוי בתמהיל המכירות לטובת שווקי הייצוא המושפעים מעליית מחירי הנפט.רציו סיימה את הרבעון עם יתרות מזומנים גבוהות שעומדות על כ- 239 מיליון דולר וממשיכה להוריד את רמות המינוף כאשר בסמוך למועד פרסום הדו"ח פרעה תשלומי קרן וריבית של אג"ח ב' ו-ג' בסכום של כ-159 מיליון דולר. דירקטוריון השותפות החליט לאשר חלוקת דיבידנד ביניים של 25 מיליון דולר למחזיקי יחידות ההשתתפות, בהתאם לקריטריונים המקובלים.


יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו אנרגיות: "הביקושים הגוברים משווקי הייצוא, יחד עם עלייה במחיר הממוצע של הגז הטבעי מביאים את רציו לרבעון שיא נוסף בכל הפרמטרים. לאור התוצאות הכספיות המרשימות בחציון הראשון של 2022, השותפות הכריזה לראשונה על חלוקת רווחים בהיקף של 25 מיליון דולר ,המהווה נקודת ציון משמעותית בפעילות ארוכת השנים שלנו. אנו ממשיכים לתת מענה לביקושים הגדלים לגז טבעי מצד לקוחות היצוא בשוק האזורי, במקביל לאספקה הסדירה בחודשי הקיץ לשוק המקומי. אנו שמחים שמאגר לוויתן תורם למאמץ העולמי של אספקת גז טבעי לאירופה כחלק מההבנה של מדינות אירופה לגבי הצורך בגיוון מקורות האספקה של גז טבעי. במקביל, שותפי לוויתן פועלים נמרצות לקבלת החלטה בנוגע לחלופה להגדלת היקפי ההפקה ובהתאם- להגדלת המכירות של גז טבעי מהמאגר."

bottom of page