top of page

רציו ברבעון מצוין הרווח זינק פי 5 והסתכם ב-44 מיליון דולר

רציו נהנתה מהגאות במחירי הגז במהלך הרבעון השלישי נמכרו ממאגר לוויתן כ-3 BCM גז טבעי עם מכירות משמעותיות ליצוא שהניבו לרציו רווח תפעולי של כ-70 מיליון דולר ורווח נקי של כ-44 מיליון דולר


שותפות רציו אנרגיות, המחזיקה 15% ממאגר הגז הטבעי לוויתן, מדווחת על תוצאות לרבעון השלישי לשנת 2022. ההכנסות ברבעון זה עמדו על כ-106 מיליון דולר, גידול של כ-31% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לרבעון עמד על כ-70 מיליון דולר, גידול של כ-40% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. רציו סיימה את הרבעון עם רווח נקי של כ-45 מיליון דולר. ההכנסות מתחילת שנת 2022 עד לסיום הרבעון עמדו על כ- 284 מיליון דולר לעומת כ- 226 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-26%.

במהלך הרבעון נמכרו ממאגר לוויתן כ-3 BCM גז טבעי, מתוכם כ- 1.8 BCM ללקוחות בשווקי הייצוא במצרים וירדן וכ-1.2 BCM למשק המקומי במחיר ממוצע של כ- 6.5 דולר ל-MMbtu. מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדו"ח נמכרו ממאגר לוויתן כ- 10.4BCM גז טבעי. עוד במהלך הרבעון הודיעה רציו, יחד עם שותפי לוויתן על חתימת הסכם מחייב להזרמת קונדנסט (נפט קל) ממאגר לוויתן, באמצעות התשתיות של תש"א- חברת תשתיות אנרגיה לישראל. הסכם זה יאפשר לשותפי לוויתן מסחור של הקונדנסט ומכירתו בשוק החופשי בארץ ובעולם.


במהלך הרבעון השלישי ביצעה רציו תשלומי אג"ח, קרן וריבית בהיקף של כ-156 מיליון דולר. לאחר תקופת הדו"ח ובטרם פרסומו ביצעה רציו פירעון מוקדם ומלא של אג"ח ב' בהיקף של כ- 66 מיליון דולר. בכוונת השותפות לחלק דיבידנד על בסיס התוצאות הכספיות של שנת 2022.

יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו אנרגיות: "הביקוש העולמי והאזורי לגז טבעי ממשיך להיות חזק ובא לידי ביטוי בגידול בכמויות שנמכרו ממאגר לוויתן וזאת בשילוב עם עלייה נוספת במחיר הממוצע, מה שמביא את רציו לעוד רבעון מצוין בכל הפרמטרים. בכוונתנו להמשיך בחלוקת הרווחים ברבעון הבא על בסיס התוצאות הכספיות של שנת 2022. במקביל לאספקה הסדירה ואבטחת צרכי האנרגיה של השוק המקומי, אנו ממשיכים לבחון יחד עם שותפינו את החלופה המיטבית לפיתוח שלב 1ב' והאפשרויות להגדלת היקפי ההפקה בלוויתן לצד מתן פתרונות של תשתיות הולכה שיאפשרו העברת כמויות גדולות יותר של גז טבעי ללקוחות בשווקי הייצוא".

bottom of page