top of page

רווחי סינאל ודורסל מטפסים לקראת הפיצול

חברת סינאל השולטת בדורסל (75%) אשר מקווה לחלק כדיבידנד בעין את אחזקתיה בדורסל - מציגה עלייה ברווחים בשתי החברות לקראת הצבעת הפיצול


חברת סינאל, העוסקת בתחום מערכות נוכחות עובדים ומתן שירותי שכר ומשאבי אנוש, מדווחת על דוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2022:

הכנסות סינאל במחצית הראשונה לשנת 2022 עמדו על כ-78.7 מיליון שקל, גידול של כ-4.2%, בהשוואה לכ-75.5 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעלייה בהכנסות במגזר הנדל"ן. ההכנסות ברבעון השני עמדו על כ-39.9 מיליון שקל לעומת כ-38.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ממערכות נוכחות עובדים, מתן שירותי שכר ומשאבי אנוש וכן ממתח נמוך, עמדו במחצית הראשונה לשנת 2022 על כ-43.4 מיליון שקל. יתרת ההכנסות מקורה מהשכרת נכסים הנמצאים בבעלות דורסל.


הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2022 עמד על כ-51.6 מיליון שקל, גידול של כ-13.6% לעומת כ-45.4 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. השיפור נובע מגידול הפעילות במגזר הנדל"ן, המאופיין בשיעור רווחיות גבוהה, וכן בהתייעלות תפעולית בפעילותנו בתחום הנוכחות והשכר בישראל שתרמה לגידול ברווחים.


הרווח מפעולות רגילות עמד על כ-43.3 מיליון שקל במחצית הראשונה לשנת 2022, גידול של כ-62% בהשוואה לכ-26.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.


הרווח מפעולות רגילות במגזר מערכות נוכחות עובדים ומתן שירותי שכר ומשאבי אנוש עמד ברבעון השני של 2022 על כ-5.2 מיליון שקל, גידול של 32.2% לעומת הרווח בחציון המקביל אשתקד שעמד על כ-4 מיליון שקל.
ארז בוגנים - מנכ"ל סינאל, קרדיט: יח"צהרווח הנקי גדל בכ-68% במחצית הראשונה לשנת 2022 ועמד על כ-28.9 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של כ-17.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2022 עמד על כ-17.7 מיליון שקל, גידול של כ-88.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשר עמד על על כ-9.4 מיליון שקל.


דיבידנד. ב-29 במרץ החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 5 מיליון שקל.


במאי השנה הושלמה עסקת רכישת השליטה המשותפת בקניון MY MALL בעיר לימסול שבקפריסין בבעלות משותפת עם ארי נדל"ן השקעות בתמורה לכ-45 מיליון אירו. הקניון מניב NOI של כ-8 מיליון אירו בשנה.


באפריל השנה הושלמה רכישת נכס נדל"ן מניב בפארק נקסוס בעיר Braintree שבאנגליה. הבניין מושכר כולו לדייר יחיד עבור דמי שכירות שנתיים של כ-840 אלפי ליש"ט.


הפרדת החברה הבת דורסל. ב-29 בספטמבר תתקיים אספת בעלי מניות לאישור חלוקת אחזקותיה של החברה בחברת הבת דורסל (75.16%) כדיבידנד בעין לבעלי המניות שלה, זאת לאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים מרשות המיסים והבנקים המלווים. עם השלמת המהלך, החברה לא תחזיק יותר במניות דורסל ומניותיה יוחזקו על ידי בעלי המניות של החברה.


ההון העצמי של החברה, נכון ליום 30 ביוני 2022, עמד על סך 331.8 מיליון שקל.


מנכ"ל סינאל, ארז בוגנים, אמר: "אנו מסכמים מחצית ראשונה חזקה עם צמיחה של כ-4.5% בהכנסות וזינוק של כ-70% ברווח הנקי. במהלך הרבעון אף הצלחנו להגדיל את הרווח מפעולות רגילות במגזר מערכות הנוכחות ב-32% להיקף של 5.2 מיליון שקל.

אנו נמצאים בעיצומו של הליך פיצול החברה הבת דורסל מסינאל, מהלך שלהערכתנו יביא להצפת ערך לבעלי המניות של סינאל ודורסל. המהלך נותן יתרונות משמעותיים למשקיעים של סינאל וגם למחזיקי המניות של החברה הבת דורסל".


bottom of page