top of page

רווחי לוינשטין הנדסה זינקו ב-142% ברבעון השני והסתכמו ל- 53 מיליון ש"ח

לוינשטין הנדסה רשמה ברבעון השני הכנסות ממכירת דירות בסך של כ-117.3 מיליון שקל – זינוק של 80% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקדחברת לוינשטין הנדסה מקבוצת לוינשטין מדווחת לבורסה לניירות ערך בתל אביב על הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2022 ומציגה שיפור בכל הפרמטרים הפיננסיים לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ובכל תחומי הפעילות – עלייה בשיעורי התפוסה ובמחירי השכירות, שיפור בביצוע עבודות בנייה, ובתוצאות ממכירת דירות למגורים.


החברה מדווחת על רווח נקי בסך כ-52.6 מיליון שקל ברבעון השני של 2022, זינוק של 142% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ללא שערוכים עלה ב-138% לכ-44.6 מיליון שקל. הרווח התפעולי בתחום הנדל"ן למגורים זינק ביותר מפי 4 ברבעון השני והסתכם בכ-30.6 מיליון שקל.


סך דמי השכירות שגבתה הקבוצה מנכסים שבבעלותה ובבעלות משותפת ברבעון השני הסתכמו לסך של כ-26.3 מיליון שקל בהשוואה לכ-22.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גידול זה נבע בעיקר מעלייה בתפוסה בשטחי המשרדים ומגידול בדמי השכירות למ"ר. הרווח התפעולי מהשכרות מבנים טיפס ב-45% ל-26.2 מיליון שקל.


בתקופת הדוח החברה רשמה רווחי שערוך בסך כ-22 מיליון שקל בגין שערוך מגדל לוינשטין בת"א ובגין המשרדים ביוקנעם, שנבע בעיקר מעלייה בשיעורי התפוסה ל-100% ומעלייה בשכ"ד.

לוינשטין הנדסה רשמה ברבעון השני הכנסות ממכירת דירות בסך של כ-117.3 מיליון שקל – זינוק של 80% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי בגין פעילות זו קפץ ב-106% ל-34.3 מיליון שקל והרווח התפעולי זינק כמעט פי 4 ל-30.6 מיליון שקל.


מביצוע עבודות בנייה בקבלנות באמצעות החברה הבת (60%) לוינשטין נתיב, החברה רשמה ברבעון השני גידול של 17% בהכנסות, לסך של כ-98.9 מיליון שקל. הרווח התפעולי עלה ב-21% לכ-11 מיליון שקל. לחברה צבר הזמנות בסך של כ-960 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון השני, ההון שלה מסתכם בכ-1,455 מיליון שקל, כ-47% מסך המאזן."לוינשטין פועלת במגזרי פעילות שונים בתחום הנדל"ן. השיפור בפרמטרים הפיננסיים ברבעון השני נובע מעלייה בתוצאות והביצועים של כל מגזרי הפעילות של החברה – מכירת דירות, עלייה בשיעורי התפוסה, עלייה במחירי השכירות ושיפור בתחום הביצוע של עבודות בנייה. במבט לעתיד, אנו צופים המשך ביקוש ער לדירות למגורים ולמשרדים, ובהתאם צופים גם המשך שיפור בתוצאות הכספיות".

bottom of page