top of page

רב בריח עוברת לרווח לאחר רבעון מוצלח

הכנסות החברה זינקו למעל 178 מיליון ש"ח המהווים גידול חד של כ-35% לעומת רבעון מקביל, הרווח הרבעוני בסך כ-3.2 שיפר את תוצאות הרבעון הראשון ומעניק אופטימיות רבה להמשך שנה רווחית


הכנסות

קבוצת רב-בריח ממשיכה ליהנות מהגאות בענף הבנייה כספק מוביל לענף וממימוש סל המוצרים ומציגה צמיחה של כ- 36.4% בהכנסות הקבוצה ברבעון השני לשנת 2022 לסך של כ- 178 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 130.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכמו ההכנסות לסך של כ- 348 מיליון ש"ח. גידול של כ-35% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע ממימוש צבר החוזים המבטיח המשך צמיחה וביקושים חזקים למוצרי החברה בארבעת מגזרי הפעילות ומחיזוק הפעילות של רב בריח אנרגיה שתרמה כ- 34.3 מיליון ש"ח הכנסות.


רווח גולמי

הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2022 צמח בכ- 48.8% והסתכם לכ- 35.6 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 23.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


במחצית הראשונה צמח הרווח הגולמי בכ- 30.2% לסך של כ- 66.7 מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה המשמעותית ברווח הגולמי נובעת מהמשך מימוש חוזי לקוחות קיימים במחירים מתוקנים וממהלכי התייעלות נרחבים ושיפור במחירי חומרי הגלם.

EBITDA

גידול של כ-64% ב- EBITDA ברבעון השני לשנת 2022 לסך של כ- 20 מיליון ש"ח, לעומת כ-12.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכם ה EBITDA- לסך של כ- 36.4 מיליון ש"ח, לעומת 27.5 מיליון ש"ח במחצית הראשונה בשנת 2021. הגידול ברווחיות ברבעון השני נובע מהבשלה של מהלכי התייעלות נרחבים בקבוצה וממימוש חוזי לקוחות קיימים במחירים מתוקנים שבוצעו במהלך התקופה.


רווח נקי

ברבעון השני של שנת 2022 מציגה רב בריח רווח נקי בסך של כ- 3.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה של שנת 2022 מציגה החברה רווח נקי בסך של כ- 1.85 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של 1.86 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד.bottom of page