top of page

רבעון טוב לתורפז: אסטרטגיית השבחת הרכישות מוכיחה את עצמה

תורפז השלימה 5 רכישות מתחילת השנה ובסה"כ ביצעה 8 רכישות מאז הפכה לחברה ציבורית במאי 2021, הרכישות האחרונות בארה"ב ורומניה יאוחדו רק ברבעון הרביעי של השנה


חברת תורפז, המפתחת, מייצרת ומשווקת תמציות ריח, תמציות טעם, חומרי ביניים לתעשיית הפארמה וחומרי גלם לתעשיית האגרו והכימיקלים העדינים ומוצרי הדרים וכימיקלים ארומטיים לתעשיית הטעם והריח, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות. הקבוצה מציגה תוצאות חזקות הן לרבעון השלישי של 2022 והן לתשעת החודשים של השנה עם שיעור צמיחה דו-ספרתי גבוה במכירות, ברווח הגולמי וברווח התפעולי.


קרן כהן חזון: "אני שמחה מהמשך מימוש אסטרטגיית הצמיחה המשולבת, בתקופה מאתגרת זו, המתאפשרת על ידי מבנה ההון האיתן של קבוצת תורפז, המינוף הנמוך, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, גיבוי בנקאי ממוסדות פיננסים מובילים בארץ ובעולם וחיזוק שדרת הניהול ותשתיות ניהוליות. אנו רואים הזדמנויות רבות בשוק בתחומי הפעילות בהם תורפז פועלת, המאפשרים לנו את המשך אסטרטגיית הצמיחה המשולבת".

מכירות קבוצת תורפז ברבעון השלישי של 2022 צמחו בשיעור של 70.1% והסתכמו בכ-30.3 מיליון דולר אל מול מכירות בהיקף של כ-17.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מצמיחה אורגנית בשיעור של כ-24.2% (מנוטרלת השפעת מטבע), מרכישת פעילויות וחברות שהושלמו במהלך 2021 ו-2022, ומהשלמת רמות מלאים אצל לקוחותיה.


המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2022 צמחו ב-53.7% והסתכמו לכ-88.1 מיליון דולר לעומת כ-57.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה האורגנית (מנוטרלת השפעת מטבע) טיפסה בשיעור של 14.7% בתקופה זו. השינויים בשערי החליפין של המטבעות בהן פועלת תורפז אל מול הדולר גרעו כ-6.2% מהמכירות ברבעון השלישי של 2022 וכ-5.4% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022.


החברה ממשיכה בחיזוק רגל הטעמים ורגל הריחות ע"י מינוף הסינרגיה בין חברות הקבוצה במכירות, cross-selling ומיזוג פעילות הרכש והפיתוח. ההכנסות ברבעון מפעילות הטעמים (Tastes) זינקו בכ-194.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ-15.1 מיליון דולר. ההכנסות ברבעון מפעילות הריחות, גדלו בכ-30.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, והסתכמו בכ-6.7 מיליון דולר.


על אף השפעת עליית מחירי חומרי הגלם ועלויות השילוח בעולם שמלווה את הקבוצה בתקופת הדוח, הרווח הגולמי גדל ב-64.7% והסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-12 מיליון דולר לעומת כ-7.3 מיליון דולר בתקופה


המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל ב-49% ל-34.3 מיליון דולר לעומת 23 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2021.


הרווח התפעולי ברבעון השלישי של השנה גדל ב-46.1% לכ-5 מיליון דולר לעומת כ-3.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד שהוביל לרווח נקי של כ-3.6 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 42.4% לעומת רווח נקי של כ-2.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח התפעולי בסיכום 9 החודשים הראשונים של 2022 גדל ב-27% ל-14.5 מיליון דולר לעומת כ-11.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד שהוביל לרווח נקי של כ-11.8 מיליון דולר, עלייה של 33.4%לעומת רווח נקי של כ-8.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.


ה-EBITDA המתואמת ((adjusted ebitda כלומר הרווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות גדלה ב-60.1% והסתכמה ברבעון השלישי של 2022 בכ-7 מיליון דולר לעומת כ-4.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2022 ה-EBITDA המתואמת גדלה בכ-42.7% לכ-20.3 מיליון דולר לעומת כ-14.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.


טרם מוצה הפוטנציאל הגלום ברכישות


תורפז, רכשה חמש חברות מתחילת שנת 2022 ושמונה חברות מאז הנפקתה בבורסה במאי 2021. מבנה ההון של קבוצת תורפז, המינוף הנמוך, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, גיבוי בנקאי ממוסדות פיננסים מובילים בארץ ובעולם וחיזוק שדרת הניהול ותשתיות ניהוליות, מאפשרים את יישום אסטרטגיית הצמיחה המשולבת של הקבוצה.


תוצאות פעילות חברת תמציות ריח מניו ג'רזי KLABIN שרכשה תורפז בספטמבר השנה תמורת 24 מיליון דולר יאוחדו בתוצאות הקבוצה החל מרבעון הרביעי של שנת 2022, כמו כן, תוצאות Aromatique Food הרומנית הפועלת בתחום תערובות הטעם המלוחות (סייבורי), שהחברה חתמה על הסכם לרכישת השליטה בה (65%) באוקטובר השנה תמורת כ-3.35 מיליון דולר יאוחדו לאחר השלמת העסקה הכפופה לקבלת אישורים רגולטוריים ברומניה הצפויים להתקבל בשבועות הקרובים.


תורפז מעריכה כי נכון למועד דוח זה, טרם מוצה מלוא הפוטנציאל הגלום ברכישות אותן ביצעה בשנתיים האחרונות, וכי הוא צפוי להתממש בטווח של מספר רבעונים מהשלמת הרכישה ובכוונת קבוצת תורפז להמשיך ביישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה ולבצע רכישות סינרגטיות בתחומי פעילותה.


האסטרטגיה של קבוצת תורפז מבוססת על צמיחה משולבת הכוללת יעדים של צמיחה דו-ספרתית ושיפור הפרישה הגיאוגרפית שלה, באמצעות צמיחה אורגנית ובאמצעות מיזוגים ורכישות של פעילויות סינרגטיות לפעילות תורפז, תוך מינוף הסינרגיה בין חברות הקבוצה במכירות, ברכש, בפיתוח ובעמידה בדרישות רגולטוריות אשר תורמות לשיפור הרווח הרווחיות.

bottom of page