top of page

קרסו נדל"ן ממשיכה להציג מגמת עלייה במכירות והרווח הנקי

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים צמחו ב- 65% לכ- 594 מיליון ₪, וברבעון השלישי צמחו בכ- 22% לכ- 153.3 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופות מקבילות אשתקד.


קרסו נדל"ן מחברות הנדל"ן הפועלת בתחומי הנדל"ן המניב והנדל"ן למגורים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2022:


ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2022 צמחו בכ- 22% לסך של כ- 153.3 מיליון שקל, לעומת כ -125.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע משילוב של עליית מחירי המכירה של הדירות, כמות הדירות הנמכרות והתקדמות בביצוע הפרויקטים ומגידול בהכנסות משכירות בשל אכלוסים חדשים, טיוב ושכרים, עליה באחוזי התפוסה ועליית מדד.


הרווח הגולמי ממכירות מקרקעין, דירות ושירותיי בנייה הסתכם לסך של כ- 22.9 מיליון ₪ ברבעון השלישי, גידול של כ- 112%, לעומת כ- 10.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע כאמור מהיקף מכירת דירות בפרויקטים בבניה ומקצב התקדמות הביצוע.


ה- NOI של הנכסים המניבים צמח ברבעון בכ- 21% והסתכם לסך של כ- 15.8 מיליון ₪, לעומת כ- 13.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מתחילת האכלוס בפרויקט נחלים, גידול ממרכז מסחרי באבן יהודה בו נרשמה הוצאה חד פעמית בשנה שעברה, טיוב שוכרים, עלייה באחוזי התפוסה ועליית המחירים הנובעת בעיקר מעליית המדד.


הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2022 גדל פי 3.8 לכ- 29.1 מיליון ₪, לעומת כ- 7.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול החד נובע מהגידול בהכנסות החברה כאמור לעיל.


הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה ברבעון השלישי של שנת 2022 עלה לכ- 11.8 מיליון ₪, לעומת הפסד של 2.8 מיליון ₪, בתקופה המקבילה אשתקד.


במהלך הרבעון השלישי של שנת 2022 מכרה חברת קרסו נדל"ן 62 יח"ד בתמורה כספית של כ-186 מיליון ₪


ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ליום 30 בספטמבר 2022, הסתכם בכ- 1,239 מיליון ₪. יחס ההון עצמי של החברה מהווה כ- 37.4% ממאזן החברה.קרדיט צילום: לני בן בשט


דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן: " אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עם גידול בהיקף המכירות ועלייה משמעותית בהכנסות וברווח. לצד זה, באמתחתנו כרית מזומנים גדולה ויחסים פיננסים נוחים המאפשרים לאתר הזדמנויות בשוק ולתמוך בצמיחתה של קרסו נדלן. לחברה שורה של פרויקטים בהליכי תכנון, עתודות קרקע משמעותיות וכן פרויקטים מתקדמים בתחום ההתחדשות העירונית. כל אלו צפויים לתמוך בהמשך צמיחתה של החברה וביסוס מעמדה כמובילה בישראל בתחומי הנדל"ן המניב ולמגורים".


אירועים עיקריים בתקופה ולאחריה:

בתשעת החודשים הראשונים נוספו למלאי הדירות לשיווק 303 יח"ד בפרויקטים: Carasso Sunn בדוד ילין 9 ת"א, או-מא-מי D (ק.אונו) ושדרות היובל (שלב ב') - טהון 5 (י-ם).

התקבלו ארבעה טפסי 4 לפרויקטים: או-מא-מי B (ק.אונו), אנדרומדה רה בורן (ת"א), קרסו אונו (ק.אונו) והכנסת 32 (גבעתיים).התקבלו היתרי בניה לשלב א' בפרויקט פלורה בקריית שלום, תל אביב ופרויקט Carasso Sunn דוד ילין 9 ת"א.


במרץ 2022 הושלם מרכז מסחרי נחלים המושכר ב- 100% תפוסה, למועד הדו"ח המרכז מאוכלס במלואו.


ביולי 2022 השלימה החברה הנפקה לציבור ורישום למסחר של מניותיה בבורסה לני"ע בתל אביב ע"פ שווי של כ- 1.8 מיליארד ₪, לפני הכסף. במסגרת המסלול המהיר של עדכון מדדי הבורסה, החברה נכנסה למדד ת"א 90 ות"א 125 באוקטובר 2022.


בספטמבר 2022 השלימה החברה הנפקת אג"ח א' שקליות לא צמודות בהיקף של 250 מיליון ₪ בריבית של 5.34% במח"מ של 4.5 שנים, מדורגות -A ע"י מעלות .

bottom of page