top of page

קולמקס עם 3 המלצות טכניות למניות המעוף

ד"ר רון אייכל מעניק המלצות על בסיס טכני לשלושת מניות המעוף אלקטרה, מבנה ואופקו


אלקטרה (212,800 אג')

חברת אלקטרה הפועלת בתחום הפרוייקטים למבנים ותשתיות בישראל ובחו"ל, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני. החברה רשמה עלייה של 17.8% בהכנסות הרבעוניות לכדי 2.6 מיליארד שקל. זאת, לעומת הכנסות של 2.2 ברבעון המקביל 2021. הגידול נבע בעיקרו מעלייה בהכנסות מרבית מגזרי הפעילות בהם פועלת הקבוצה, כתוצאה מגידול בכמות הפרויקטים אותם מבצעת הקבוצה וכן מאיחוד תוצאות אלקטרה אפיקים תחבורה 2021 (לשעבר, "אגד תעבורה") אשר לא נכללו בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם ב-211 מיליון שקל ברבעון, בהשוואה ל-122.6 מיליון שקל ברבעון המקביל, המהווה עלייה של 72.2%. הרווח הגולמי הסתכם ב-211 מיליון שקל בהשוואה ל-200.6 מיליון שקל ברבעון המקביל, כלומר - עלייה של 5.3%.


בתוך כך, חברת אלקטרה כמעט והכפילה את הרווח הנקי כאשר רשמה רווח נקי של 134.3 מיליון שקל בהשוואה ל-68.3 מילין שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA של החברה ברבעון עלה בכ-48.4% לכ-306.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-206.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.


תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2022 משקפים עוצמה בפעילות בה מצויה החברה בכל מגזרי הפעילות. צבר העבודות של קבוצת אלקטרה ממשיך לצמוח והגיע בסוף הרבעון לשיא של כ-28.3 מיליארד שקל, נתון התומך בהמשך הצמיחה המשמעותית של החברה בשנים הבאות. בחברה ממשיכים להיערך גם לתחילתו של פרויקט הקמת הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל-אביב, שהיקפו הכולל עומד על כ-9 מיליארד שקל, וצפוי להיות אחד מפרויקטי הדגל של החברה בשנים הקרובות. במהלך הרבעון דווח על התקשרות עם שותף בהסכם להקמת פרויקט היוקרה DUO בת"א, עם היקף הכנסות צפוי של כ-900 מיליון שקל, וכן על הסכם עם נציגות בעלי הזכויות בכיכר המדינה לאספקת שירותי בניה כקבלן ראשי לפרויקט, שעשוי להניב הכנסות מהפרוייקט (כלל השותפים) סך כולל המוערך בכ-1.2 מיליארד שקל.


טכנית, המניה נמצאת בעמדת קנייה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא חיובי. קו התמיכה נמצא ברמה של 205546 אג'. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 215746 אג'.


אופקו (729.4 אג')


אופקו המשקיעה בחברות מחקר ופיתוח בתחומי הביו-פארמה והדיאגנוסטיקה פרסמה את תוצאותיה לאחרונה.


במגזר הדיאגנוסטיקה, שהוא המרכזי של החברה, ההכנסות משירותים ברבעון השני של 2022 הסתכמו ב-186.8 מיליון דולר בהשוואה ל-397.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, הירידה נגרמה בעיקר בשל נפח בדיקות הקורונה הנמוך יותר. ברבעון עובדו כ-0.9 מיליון בדיקות, לעומת 2.8 מיליון ברבעון השני של 2021. סך העלויות וההוצאות היו 244.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2022 לעומת 367.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. כלומר, נרשם הפסד תפעולי של 57.5 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 30.0 מיליון דולר בתקופת 2021. השקעות משמעותיות, בעיקר פלטפורמות הבריאות הדיגיטליות, השפיעו לרעה על שולי התפעול. ההפסד התפעולי ברבעון השני של 2022 כולל רווח של 15.4 מיליון דולר ממכירת GeneDx וקוזז חלקית על ידי הפסד תפעולי של 5.8 מיליון דולר.


במגזר התרופות: ההכנסות ברבעון השני של 2022 עלו ל-35.9 מיליון דולר מ-35.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. הדבר מיוחס בעיקר למכירות גבוהות יותר של RAYALDEE וקוזז חלקית על ידי ירידה בעסקי התרופות של OPKO בצ'ילה, עקב תנודות במטבע חוץ. ההכנסות ממכירות RAYALDEE ברבעון השני של 2022 הסתכמו ב-6.2 מיליון דולר בהשוואה ל-5.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מהעברת קניין רוחני עמדו על 87.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2022 לעומת 9.5 מיליון דולר בתקופת 2021. במהלך הרבעון השני של 2022, OPKO קיבלה 85.0 מיליון דולר בתשלום חלקי (אבן דרך) מפייזר הקשור לתחילת מכירות NGENLA באירופה וביפן. סך העלויות וההוצאות היו 67.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2022 לעומת 58.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי עמד על 55.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2022 לעומת הפסד תפעולי של 13.7 דולר מיליון ברבעון השני של 2021.


סך ההכנסות המאוחדות ברבעון השני של 2022 עמד על 309.9 מיליון דולר לעומת 442.4 מיליון דולר לתקופה המקבילה של 2021. ההפסד התפעולי ברבעון השני של 2022 עמד על 10.7 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של 5.6 מיליון דולר ברבעון 2021.

טכנית, המניה נמצאת בעמדת מכירה חזקה בשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא שלילי. קו התמיכה נמצא ברמה של 692 אג'. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 844 אג'.


מבנה נדל"ן ( 1,211 אג')

קבוצת מבנה, עוסקת בנדל"ן להשקעה לתעשייה, משרדים, מרכזים מסחריים וייזום פרויקטי בנייה. בבעלות החברה (כולל חברות כלולות) כ-1,933 אלפי מ"ר של שטחים מניבים אשר מתוכם כ-1,634 אלפי מ"ר בישראל (564 נכסים מניבים). לחברה עתודות קרקע וזכויות בלתי מנוצלות בהיקף של כ-741 אלפי מ"ר. חברה דיווחה על נסיקה של 250% ברווח הנקי ברבעון בשני של 2022 שהסתכם ב-618 מיליון שקל. הגורם המרכזי לזינוק היה עלייה בשווי ההוגן של הנדל"ן בכ-756 מיליון שקל. עליית הריבית משפיעה על נוטלי המשכנתאות ועל המשקיעים בנדל"ן, אך נראה כי עדיין לא משפיעה על חברות הנדל"ן המניב. שיעור התפוסה של הנכסים עלה ברבעון ועומד על 93.8%.


החברה, דיווחה על הכנסות של 253 מיליון שקל ברבעון השני של 2022, ירידה של כ-15% לעומת הרבעון המקביל. זאת, בשל הכנסות חד פעמיות של כ-100 מיליון שקל, ממכירת קרקעות ודירות ברבעון הראשון של 2021. העלייה בשווי ההוגן שיפרה את הרווח הנקי וכן את הרווח התפעולי, שהסתכם בכ-938 מיליון שקל. עליית הריבית והאינפלציה הובילו לעלייה של כ-30% בהוצאות המימון ל-127 מיליון שקל.


ה-NOI (הכנסה תפעולית נטו) מנכסים זהים בישראל, קטגוריה שבה נמצאים הרוב המוחלט של נכסי החברה, עלה ב-9.1% לכ-168 מיליון שקל. זאת, לעומת כ-154 מיליון שקל ברבעון המקביל, בין היתר בעקבות עלייה במחירי השכירות הריאליים. ה-FFO (רווח תזרימי נקי) מנכסים מניבים ברבעון עלה ב-17% לכ-132 מיליון שקל. מבנה העלתה את תחזית ה-NOI ל-2022 כולה לטווח של 750-730 מיליון שקל, לעומת 740-720 מיליון שקל בתחזית קודמת. תחזית ה-FFO הועלתה ל-520-500 מיליון שקל, לעומת 500-480 מיליון שקל בתחזית קודמת.


"האינפלציה אמנם יוצרת הוצאות מימון, אך היא תורמת לעליית מחירי השכירות", אמר זבידה. "במקרה שלנו היא תרמה 10 מיליון שקל ברבעון השני. שיעורי ההיוון שלנו התחילו גבוה משמעותית, ולכן גם היום הם עדיין גבוהים - 6.95%. לכן, גם עם השינויים במאקרו ובסביבת האינפלציה, אנחנו עדיין רחוקים משיעורי ההיוון הנהוגים כיום. בגלל זה, בתחזית קדימה, אנחנו עדיין רואים יכולת לרשום רווחי שיערוך והגדלה ברמת ההכנסה, ב-NOI וב-FFO".


טכנית, המניה נמצאת בעמדת קנייה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא חיובי. קו התמיכה נמצא ברמה של 1195 אג'. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 1268 אג'.


הכותב הוא אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון. עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. המידע, הפרטים, הדעות ומסקנות עורך עבודת הניתוח, כפי שאלה מפורטים בעבודת ניתוח זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש או בכלל. עבודת ניתוח זו היא על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. עבודת ניתוח זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם.

bottom of page