top of page

קב' שלמה התחייבה להשקיע 75 מיליון ש"ח בקרנות הגידור של מגדלור

דור שלמה - חברה בשליטת משפחת שמלצר - חוברת לבית ההשקעות מגדלור כשותפה אסטרטגית לחברת האחזקות של קרנות הגידור מבית מגדלור


מגדלור, בית השקעות אלטרנטיביות, מודיע על הסכם בעלי מניות אסטרטגי עם משפחת שמלצר, מבעלי השליטה בקבוצת שלמה, ביחס לקרנות הגידור של מגדלור. דור שלמה, חברה בשליטת בני משפחת שמלצר, תהפוך לבעלת מניות בחברה בת של מגדלור אשר מחזיקה בשליטה בחברות הניהול ובשותפים הכלליים של קרנות הגידור מבית מגדלור. במסגרת ההסכם, התחייבה דור שלמה להשקיע כ-75 מיליון שקל בקרנות הגידור של מגדלור, כאשר ההשקעה תבוצע במספר פעימות עד ל-30.1.23.

בעקבות ההשקעה, תחזיק מגדלור בכ-73.7% בחברת האחזקות של קרנות הגידור מבית מגדלור ודור שלמה תחזיק ב-26.3%. בהתאם להסכם בעלי המניות האסטרטגי בין מגדלור לדור שלמה, כל קרן גידור עתידית מבית מגדלור תוקם תחת חברת האחזקות המשותפת.


ההשקעה של משפחת שמלצר תבוצע בתנאים דומים לאלו שיחולו ביחס למשקיע בסדר גודל דומה תוך התחייבות לתקופת חסימה ((Lock-Up Period בת 24 חודשים, למעט חריגים. בנוסף, במסגרת הסכם בעלי המניות נכללה התחייבות של מגדלור כי תשקיע בעצמה באופן ישיר בקרנות הגידור סכום שלא יפחת מ-5 מיליון שקל וכן נכללה התחייבות של אש פרופיט- סוכנות לביטוח, חברה בשליטת חלק מבעלי השליטה במגדלור, כי תשקיע סכום של 5 מיליון שקל בקרנות הגידור מבית מגדלור.

bottom of page