top of page

פריים אנרג'י תקבל מימון של 300 מיליון ש"ח להקמת פרויקטים מבנק לאומי

בסוף השבוע האחרון חתמה פריים אנרג'י על מזכר הבנות לצירוף להב כמשקיע לפרויקטים פוטו-וולטאיים בדו-שימוש בהיקף של כ-98 מגה וואט


חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל ועוסקת בייזום, פיתוח, הקמה הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, מדווחת היום כי חתמה על עדכון למסמך הכוונות עם בנק לאומי הכולל מימון לפרויקט תלמים בהיקף כולל של 22.5 מגה וואט DC)) ולפרויקטים סולאריים נוספים בישראל של החברה בהיקף של כ-150 מגה וואט (DC), סה"כ 172.5 מגה וואט (DC) היקף המימון מצד בנק לאומי (וקונסורציום מממנים שיוביל הבנק) יסתכם בכ-300 מיליון ש"ח ותנאי המימון שנכללו במסמך הכוונות הקודם לא השתנו באופן מהותי.לאור כוונת החברה להתקדם עם תחילת עבודות להקמת פרויקטי דו שימוש שהתקבלו עבורם רישיונות ייצור מחברת החשמל, וכיוון שמסמך הכוונות המקורי קשר את ביצוע כלל פרויקטי הדו שימוש של החברה תחת צבר אחד, פנתה החברה לבנק לאומי, אשר הסכים לצמצם את תחולת מסמך הכוונות, ולהתקדם במימון הקמה של צבר פרויקטים משמעותי שהחברה קיבלה עבורם תשובות חיוביות או חיוביות בחלקן. בנוסף – צורף המימון לפרויקט תלמים לתחולת ההסכם.


החברה צפויה להרחיב את המימון לפרויקטים נוספים שקיבלו ו/או יקבלו אישור מחלק מחברת החשמל, בכפוף לאישור הבנק וקונסורציום המממנים.מובהר כי נכון למועד דוח זה טרם נחתם הסכם מחייב בין הצדדים וכי תנאי המימון הסופיים ייקבעו במסגרת חתימת הסכם מחייב.


לפריים אנרג'י יש כיום פרויקטים בהפעלה מסחרית בהיקף של כ-26 מגה וואט וכ-10 מגה-וואט שממתינים לחיבור לרשת החשמל, ועוד נכסים בהקמה בהיקף של עשרות מגה-וואט


יו"ר פריים אנרג'י ובעל השליטה ירון קיקוז ציין כי "הסכם המימון הוא אבן דרך נוספת בחיזוק איתנותה הפיננסית של פריים אנרג'י. ההסכם משקף את הבעת האמון מצד בנק לאומי בפרויקטים של החברה בישראל עם תעריף מובטח של כ- 18 אג' לקילו-וואט צמוד מדד ובהסכם מול חברת החשמל לכ- 15 שנים ובפוטנציאל המשמעותי של החברה. הסכם המימון המעודכן יאפשר תחילת עבודות בפרויקטים שקיבלו רישיונות ייצור, כאשר לחברה יש את כל ההון העצמי הנדרש לשם מימון הקמת הפרויקטים".

bottom of page