top of page

פיימנט נחלשת לאחר הדוחות

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 1.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד בסך כ- 1.0 מיליון ש"ח אשתקד


פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ חברת פינטק העוסקת בתחום ה-BNPL בישראל באמצעות פלטפורמת תשלומים טכנולוגית למכירת אשראי צרכני איכותי דרך בתי עסק כאמצעי תשלום, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות ועדכון עסקי לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022.


הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכמו בכ- 5.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 197.8% בהשוואה להכנסות בסך כ- 1.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, בדומה להכנסות הרבעון השני לשנת 2022. לעניין השפעות מאקרו-כלכליות על תוצאות החברה ביחס לרבעון השני של 2022, ראה ס' 2.6 בדו"ח הדירקטוריון. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכמו בסך של כ- 15.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 227.7% בהשוואה להכנסות בסך כ- 4.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול בהכנסות ביחס לתקופות מקבילות אשתקד עקבי עם הגידול בהיקף ההלוואות שהועמדו ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2022, בסך כ- 94 מיליון ש"ח וכ- 256 מיליון ש"ח, בהתאמה, ביחס לתקופות ההשוואה וכן משיפור במרווחים של החברה בתקופות השוטפות אל מול תקופות מקבילות אשתקד. לאורך השנים הכנסות החברה נובעות בין היתר מרווחי החברה ממכירה, לרבות ממדידה בשווי הוגן של ההלוואות המוחזקות למכירה, ובכך מציגות את חלק החברה לאחר ניכוי החלק שנותר לגופים הפיננסיים הרוכשים את ההלוואות.


הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם בכ- 4.9 מיליון ש"ח, גידול של כ- 152.3% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 1.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וקיטון של כ- 7.9% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 5.3 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 14.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 201.3% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 4.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


הגידול ברווח הגולמי ברבעון ובתקופה נובע בעיקר מהגידול בהכנסות בהשוואה לאשתקד, אשר קוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות המימון המיוחסות לפעילות השוטפת, אשר נבע בעיקר מהגידול בניצול מסגרות האשראי הבנקאיות.


הרווח התפעולי לפני הוצאות / הכנסות אחרות ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם בכ- 1.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 404.7% בהשוואה לכ- 0.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וקיטון של כ- 13.2% בהשוואה לכ- 2.0 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. הרווח התפעולי לפני הוצאות / הכנסות אחרות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 5.0 מיליון ש"ח, גידול של כ- 635.6% בהשוואה לסך של כ- 0.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול ברווחיות התפעולית של החברה בהשוואה לאשתקד נגזר מהצמיחה בהיקף הפעילות העסקית אשר הובילה לעלייה ברווח התפעולי השוטף.


הרווח הנקי לתקופה ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם בכ- 1.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד בסך כ- 1.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וקיטון של כ- 14.7% בהשוואה לרווח נקי בסך כ- 1.7 מיליון ש"ח ברבעון השני לשנת 2022 (בנטרול הכנסה חד-פעמית בגין פקיעת יתרות זכות של תאגיד רוכש ב' ברבעון השני של 2022 בסך כ- 1.2 מיליון ש"ח). הרווח הנקי לתקופה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022, בנטרול הכנסה חד-פעמית בסך כ- 1.2 מיליון ש"ח בגין פקיעת יתרות זכות של תאגיד רוכש ב', הסתכם בסך של כ- 4.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך כ- 0.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

bottom of page