top of page

פועלים מפתיע עם רווח של 1.8 מיליארד ברבעון השלישי

התשואה להון על הרווח הנקי עמדה ברבעון על 15.9%, הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על כ-4.8 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-4.0 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדלהלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2022:


תוצאות

הבנק מסכם את הרבעון השלישי של השנה ברווח נקי בסך 1,785 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,207 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי ברבעון השלישי עמד על 15.9% בהשוואה ל-11.3% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 4,782 מיליון ש"ח בהשוואה ל-3,980 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים עמד על 14.6% בהשוואה ל-12.9% בתקופה המקבילה אשתקד.


סך ההכנסות לרבעון הסתכמו ב-4,753 מיליון ש"ח בהשוואה ל-3,644 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של 30.4% המבטא את הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק, וכן את השפעת השינוי המהותי בשער מדד המחירים לצרכן ברבעון ועליית הריבית של הבנקים המרכזיים.


יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) ממשיך להציג שיפור נוסף ומבטא את הגידול בהכנסות ובהיקפי הפעילות אל מול השמירה על משמעת הוצאות - ועמד ברבעון השלישי של 2022 על 41.5% בהשוואה ל-54.9% ברבעון המקביל אשתקד ול-54.2% בשנת 2021.


האיכות הגבוהה של תיק האשראי של הבנק ממשיכה לבוא לידי ביטוי במגוון פרמטרים, ביניהם הוצאות נמוכות בסעיף הפסדי אשראי: ברבעון השלישי נרשמו הוצאות להפסדי אשראי בסך 45 מיליון ש"ח בלבד.

יחס האשראי לציבור שאינו צובר הכנסות ריבית (NPL) המשיך להצביע על איכות התיק ועמד ברבעון על שיעור נמוך של כ-0.78% בהשוואה ל-1.11% בסוף שנת 2021 (נתוני פרופורמה). יחד עם זאת, הבנק שומר על מדיניות הפרשות זהירה והיקף ההפרשות (הקיים) שנצבר עומד בסוף הרבעון על 6.1 מיליארד ש"ח.

צמיחה

הבנק ממשיך ביישום האסטרטגיה שאימץ לצמיחה בעסקי הליבה תוך נקיטת גישה המאזנת בין צמיחה אחראית, רווחיות ותיאבון הסיכון תוך ניהול הון אפקטיבי.

גישה זו נתמכת גם בשים לב להתפתחויות שליליות של גורמי סיכון עולמיים המתבטאים בשלב זה בשיעורי אינפלציה גבוהים והאטה אפשרית בפעילות הכלכלית הגלובלית.


סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-381.6 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-352.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021 - גידול של 8.2% מתחילת השנה שהם גידול של כ-29 מיליארד ש"ח. תיק האשראי רשם גידול של כ-2.6% במהלך הרבעון.


הצמיחה בתיק האשראי ברבעון מתבטאת בגידול במספר מגזרי פעילות:

על רקע הימשכות הביקושים הגבוהים בשוק הדיור, במהלך הרבעון השלישי הבנק המשיך להגדיל את האשראי לדיור ללקוחותיו בהיקף של כ-2.7 מיליארד ש"ח המהווה גידול של כ-2.2% במהלך הרבעון ומשלים גידול של כ-9.7% מתחילת השנה.


האשראי המסחרי צמח במהלך הרבעון השלישי ב-3.7%, ואילו האשראי העסקי צמח במהלך הרבעון ב-2.1% - והם מסכמים עליה של 7.0% ו-7.5% (בהתאמה) מתחילת השנה.


איתנות פיננסית

הבנק ממשיך להציג מדדי איתנות ויציבות גבוהים: ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון ל-45.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-42.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, גידול בשיעור של 5.5%.

יחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עמד בסוף הרבעון על 11.1%.


חלוקתדיבידנד – במועד אישור הדוחות הכספיים לרבעון השלישי, הכריז דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיו בסך 536 מיליון ש"ח (כ-40 אגורות למניה), המהווה כ-30% מהרווח הנקי של הבנק לרבעון השלישי 2022 ואשר ישולם ביום 11 בדצמבר 2022.


יחס כיסוי הנזילות ממשיך להיות גבוה ועמד בסוף הרבעון השלישי על 126%.


גידול בבסיס הנזילות והפיקדונות של הבנק: לבנק הפועלים בסיס פיקדונות קמעונאיים משמעותי, אשר הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-304.2 מיליארד ש"ח, המהווה גידול של 4.2% ביחס לסוף שנת 2021.


התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2022

הכנסות מימון מפעילות שוטפת הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2022 ב-4,022 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,598 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 54.8%.


סך ההכנסות לרבעון גדלו ב-30.4% לעומת רבעון מקביל והסתכמו ל-4,753 מיליון ש"ח בהשוואה ל-3,644 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול מבטא את הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק, וכן את השפעת השינוי המהותי בשער מדד המחירים לצרכן ברבעון ועליית הריבית של הבנקים המרכזיים.

איכות תיק האשראי של הבנק ממשיכה לבוא לידי ביטוי בהוצאות נמוכות בסעיף הפסדי אשראי. ברבעון השלישי נרשמו הוצאות להפסדי אשראי בסך 45 מיליון ש"ח בלבד בהשוואה להכנסות מהפסדי אשראי בסך 252 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד שנרשמו על רקע ההתאוששות שהייתה במצב המשק.

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השלישי ב-1,972 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,999 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.


יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) המשיך להשתפר ועמד ברבעון השלישי על 41.5% בהשוואה ל-54.9% ברבעון המקביל אשתקד, הודות לשמירה על משמעת הוצאות לצד הגידול בהכנסות ובהיקפי הפעילות.התפתחות סעיפי המאזן ליום 30 בספטמבר 2022

המאזן המאוחד ליום 30 בספטמבר 2022 הסתכם ב-658.3 מיליארד ש"ח לעומת638.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 3.1%.

האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-381.6 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-352.6מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 8.2%.

ההלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-125.8 מיליארד ש"ח לעומת 114.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 9.7%.

האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-38.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-39.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, ירידה בשיעור של 1.5%.

האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-34.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-33.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 2.6%.

האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-56.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-52.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 7.0%.

האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-103.6 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-96.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 7.5%.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-527.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-525.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 0.5%.

הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-235.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-225.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 4.1%.

הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו ב-69.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-66.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 4.7%.

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון ב-45.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-42.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021, עלייה בשיעור של 5.5%.

יחס ההון הכולל ליום 30 בספטמבר 2022 הסתכם לשיעור של 14.34% בהשוואה ליחס בשיעור של 14.22% ליום 31 בדצמבר 2021 והוא גבוה מהיעד הנדרש על ידי בנק ישראל.

bottom of page