top of page

פולירם בדוח פושר הרווח הנקי נותר 26 מיליון ש"ח

פולירם אומנם מצליחה לשמור על רווח נקי זהה מול רבעון מקביל, אך מרבית ההוצאות עלו, החשיפה למטבעות הגדילה את הוצאות המימון בכ-80%, הטבת מס עזרה לשורה התחתונה.חברת פולירם תעשיות פלסטיק, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק חומרי גלם מתקדמים ופתרונות חכמים לתעשיית הפלסטיק הנמצאת בשליטת קרן פימי, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2022, המשקפות המשך צמיחה בהכנסות לשיא חדש, ורווח נקי של 90 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה.


הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-271 מיליון שקל, צמיחה של כ-23% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בו הסתכמו ההכנסות בכ-220 מיליון שקל. הצמיחה נרשמה בכל שלושת מגזרי הפעילות של פולירם.בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכמו ההכנסות על כ-867 מיליון שקל, בהשוואה לכ-680 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול הוא עלויות חומרי הגלם שגולגלו לצרכנים.


הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2022 הסתכם בכ-50.3 מיליון שקל, זאת לעומת רווח גולמי של כ-49.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-2%. מתחילת השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ-163 מיליון שקל, גידול של כ-2% בהשוואה לרווח גולמי של כ-160 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה EBITDA-ברבעון השלישי של 2022 עמד על כ-42.5 מיליון שקל בדומה לרבעון השלישי אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2022, עמד ה- EBITDA של פולירם על כ-138.3 מיליון שקל, עלייה של כ-2.5% לעומת EBITDA של כ-134.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה.


הוצאות המימון של החברה גדלו בצורה ניכרת עקב שינויים בשערי המטבעות מול השקל, ונראה כי החברה איננה מגדרת את פעילות המט"ח.


הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2022 הסתכם בכ-26.1 מיליון שקל, בדומה לרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021, הרווח נותר זהה בעיקר עקב הטבת מס שקיבלה החברה, בתשעת החודשים הראשונים של 2022 עמד הרווח הנקי על כ-90.2 מיליון שקל, גידול של כ-4.3% בהשוואה לרווח נקי של כ-86.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.


תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד ברבעון השלישי השנה על כ-32.5 מיליון שקל. מתחילת השנה ייצרה פולירם מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של כ-36 מיליון שקל.


החברה צמצמה את היקף החוב שלה ברבעון השלישי. כ-30% מהחוב בריבית קבועה וכ-70% בריבית משתנה.

דיבידנד - דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בהיקף של 10 מיליון שקל לבעלי המניות. מתחילת 2022 מסתכם היקף חלוקת הרווחים לבעלי המניות בכ-50 מיליון שקל.

ההון העצמי בסוף הרבעון השלישי הסתכם בכ-528 מיליון שקל, וזאת בהשוואה להון עצמי של כ-440 מיליון שקל בסוף שנת 2021.


יובל פלג, מנכ"ל פולירם: "פולירם המשיכה לשמור על מגמת הצמיחה במהלך הרבעון השלישי השנה, למרות סביבת השוק המאתגרת, תודות לביזור הגיאוגרפי, מגוון רב מאוד של סוגי מוצרים והיכולת לתת מענה מדויק ומותאם לכל לקוח ולקוח. רכישת MCT תרמה לצמיחה במכירות, ואנו מגדילים את היצע המוצרים שאנו מפיצים בערוצי השיווק שלהם, אנו ממשיכים בהתקדמות הטמעת הסינרגיות איתה תוכל להגדיל משמעותית את היקף המכירות שלנו באירופה. במידה ונזהה הזדמנויות רכישה נוספות בתקופה זו, נממש אותן.

ארה"ב מהווה את מנוע הצמיחה של החברה, ולצד הקושי אותה חווה תעשיית הרכב שמשפיע על הביקוש למוצרינו, ביתר הסגמנטים אנו רואים ביקושים חזקים למוצרי פולירם.


במהלך הרבעון פתחנו קו ייצור עבור מחזור חומרים בישראל וזאת על מנת לספק את הביקוש בתחום המתפתח, ובימים אלו אנו בוחנים צעדים מגוונים נוספים להרחבת פעילות המחזור ברחבי העולם.


בשוק הישראלי, למרות ירידה בביקוש, שמרנו על כל לקוחותינו, ונמשיך לצמוח יחד עם התעשייה בישראל. יכולת הייצור הגמישה של החברה יחד עם הקשר הייחודי וההדוק עם הלקוחות מאפשרים לנו לשמור על הרווח הנקי הגבוה, ולהמשיך לחלק דיבידנד לבעלי מניותינו, תוך שמירה על מאזן חזק."

bottom of page