top of page

פאוול נגד שוק העבודה האמריקאי

פאוול עשוי להיות ניצי יותר לאחר התחזקות שוק העבודה ע"פ הדוח האחרון בו האבטלה עדיין קרובה מאוד לשפל, בנוסף נראה כי השכר עלה כך שהתכונית של יו"ר הפד לא מצליחה ועשויה להחזיר את העלאות הריבית הגבוהות - המשקיעים חוששים


השווקים הפיננסים המשיכו גם בשבוע האחרון את המגמה החיובית הכוללת ירידה תשואות בשוק איגרות החוב במקביל לעלייה בשוקי המניות ולהיחלשות של הדולר בעולם. התפתחות זו נתמכה במהלך השבוע בדבריו של יו"ר ה- Fed פאוול, שאמנם לא חידש הרבה בדבריו, אך ניראה כי השווקים חששו מפני טון "ניצי" יותר מתוך ניסיון למתן את השיפור שנרשם בשווקים לאחרונה. גם דו"ח התעסוקה בארה"ב שהיה חזק מהצפי, בפרט בכל הנוגע לשכר, לא הוביל לשינוי משמעותי בתמחור בשווקים.

האינדיקציות לפעילות התעשייתית בעולם לחודש נובמבר ממדדי מנהלי הרכש הצביעו על התכווצות רוחבית בפעילות במדינות המובילות, כך שגם בסין, ארה" ב וגוש היורו המדד ירד אל מתחת ל-50, רמה מבחינה בין התרחבות להתכווצות בפעילות. החדשות הטובות הן שהירידה בפעילות מלווה בירידה משמעותית בלחצי המחירים, שנובעת משילוב של התמתנות בביקושים ומשיפור בשרשרת הפסקה.


בארה"ב, מדד ה-ISM לפעילות התעשייה ירד אל מתחת ל-50 לראשונה מאז הרבעון השני של 2020. הירידה בפעילות התעשייה אינה בגדר הפתעה ונובעת בין היתר מנירמול הצריכה הפרטית לאחר גאות בביקושים למוצרי תעשייה בעקבות משבר הקורונה. כמו כן, לירידה במדד מתחת לרמת ה-50 קדמה מגמת ירידה בפער שבין רכיבי ההזמנות החדשות לבין המלאים, ואינדיקטור זה ממשיך לשקף צפי להתכווצות בפעילות גם בחודשים הקרובים.


למרות המעבר להתכווצות בפעילות התעשייה, החשיבות הגבוהה יותר טמונה בהתפתחות בענפי השירותים, על רקע המשקל הדומיננטי שלהם בסך הפעילות. כך, למרות מגמת ההאטה הברורה בענפי התעשייה, התמונה בענפי השירותים עד כה חיובית יותר, והדבר בא לידי ביטוי גם בנתוני הצריכה שממשיכים להצביע על נירמול תמהיל הצריכה תוך עלייה בצריכת שירותים.


כאמור, דו"ח התעסוקה לחודש נובמבר בארה""ב היה חזק מהצפוי וכלל תוספת מועסקים גבוהה מאשר ההערכות המוקדמות ובעיקר עלייה מהירה יותר בקצב עליית השכר. תוספת המועסקים הסתכמה בכ-260 אלף (קונצנזוס 200 אלף), קרוב לממוצע שנרשם ב-3 החודשים האחרונים. כמו כן, שיעור האבטלה בנובמבר המשיך לנוע בטווח המאפיין אותו לאורך השנה האחרונה, ונותר על 3.7%, תוך ירידה קלה בשיעור ההשתתפות, שאף הוא נע באופן יחסי בטווח צר מעל ל-62% מתחילת השנה.

ההפתעה המשמעותית יותר בדו"ח התעסוקה נרשמה בנתוני השכר עם עלייה בשיעור גבוה מהצפוי של 0.6%, כאשר בנוסף נרשם עדכון כלפי מעלה לנתונים הקודמים כך שקצב עליית השכר התעדכן מחדש לרמות של מעל ל-5%. מלבד נתוני התעסוקה, פורסמו בשבוע האחרון גם נתוני המשרות הפנויות לחודש אוקטובר שהצביעו על ירידה של כ-300 אלף משרות פנויות ביחס לספטמבר, אך הרמה הכללית נותרה גבוהה מאוד של כ-10.3 מיליון משרות. כמו כן, בחינת שיעור עזיבת המשרות ושיעור המשרות הפנויות מצביעות אמנם על ירידה מרמות השיא, אך הרמות לכשעצמן גבוהות מאוד ומשקפות עדיין שוק עבודה הדוק מאוד, שמתאפיין גם בלחצי שכר שאינם עקביים עם חזרת האינפלציה אל היעד.


למרות דו"ח התעסוקה החזק, התמחור בשווקים לגבי תוואי הריבית בחודשים הקרובים לא השתנה יתר על המידה ומשקף צפי להעלאת ריבית מצטברת של כ-100 נ"ב עד לרבעון השני של 2023, לרמה של 5%-4.75%, ומעבר מהיר להפחתת ריבית בשליש האחרון של השנה, של כ-50 נ"ב. תמחור זה עולה בקנה אחד עם השיפוע השלילי מאוד של עקום התשואות (10-2 שנים) שנע לאחרונה סביב -80 נ"ב. שכן, השיפוע בשוק איגרות החוב מאופיין במתאם גבוה לשיעור האבטלה, ושיפוע שלילי בסדר הגודל הנוכחי קדם לכל אחד מתקופות המיתון הקודמות, ולמעשה מגלם הסתברות גבוהה לגלישה למיתון ב-2023. תמיכה לכך נרשמה בשבועות האחרונים גם מצד סביבת הריביות הריאליות שירדו בשיעור ניכר לאחר מגמת עלייה ממושכת. הריביות הריאליות לטווח בינוני ארוך שנעו סביב רמות של1.5%-1.75%, ירדו במהלך השבוע האחרון קרוב יותר לרמה של כ-1%. עם זאת, על רקע נקודת המוצא של אינפלציה גבוהה ורחוקה מאוד מהיעד, שוק עבודה שעדיין הדוק באופן חריג (עם ביקוש גבוה מאוד לעובדים) תידרש הרעה משמעותית בתמונת המאקרו בכדי להוביל למפנה מהיר יחסית בריבית. לכן, ניראה כי ירידת התשואות המהירה בטווחים הארוכים, הן הריאלית, והן הנומינאלית, לסביבה של כ-3.5%, אגרסיבית מדיי.


כמו כן, התמחור בשוק איגרות החוב אינו עולה בקנה אחד עם התמחור בשוקי המניות והאשראי, שעקביים יותר עם "נחיתה רכה" של הכלכלה לכל היותר. השיפור שנרשם בנכסי הסיכון בשבועות האחרונים, משקף שיפור בתנאים הפיננסים, בניגוד למדיניות ה-Fed שמכוון להקשחת התנאים, ומשכך מרחיק את ה-Fed מהשגת ירידה משמעותית באינפלציה. במהלך השבוע האחרון השווקים התעודדו מכך שיו"ר ה-Fed פאוול לא ניצל את הבמה בכדי לאותת על חוסר שביעות רצון מהשיפור בתנאים הפיננסים. פאוול חזר אמנם על ההערכה כי ה-Fed צפוי להאט את קצב העלאות הריבית כבר בהחלטה הקרובה, אך ציין את הצורך לנקיטת מדיניות מספיק מרסנת בכדי להוריד את האינפלציה והדגיש את החשיבות של התפתחות השכר על אינפלציית השירותים. לפיכך, לנוכח העלייה המהירה יותר בשכר בחודשים האחרונים, ועל רקע השיפור התנאים הפיננסים סביר להניח כי ה-Fed ישוב לטון "ניצי" יותר בהחלטת הריבית קרובה בכדי להוביל להקשחה מחודשת בתנאים הפיננסים.

bottom of page