top of page

ענן קודר בתחזית 23 של נייס

נייס מדווחת על רבעון אחרון לשנת 2022 עם צמיחה של 26% בהכנסות מענן והכנסות מצטברות של 569 מיליון דולר כשבשורה התחתונה הרוויחה 2.04 דולר למניה, עקפה את הצפי לרווח של 1.97 דולר למניה, הצפי לשנת 23 - גידול של 8% בלבד, מה שגורם למניה לאבד 5%.


חברת נייס מדווחת על הרבעון האחרון לשנת 2022 - ההכנסות (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2022 גדלו ב-10% ל-568.6 מיליון דולר (וגדלו 12% בנטרול הפרשי מטבע ל-575.8 מיליון דולר), לעומת 515.5 מיליון דולר אשתקד. ההכנסות (Non-GAAP) לשנת 2022 גדלו ב- 13% ל- 2,181.3 מיליון דולר (וגדלו 14% בנטרול הפרשי מטבע ל-2,204.1 מיליון דולר), לעומת 1,925.7 מיליון דולר אשתקד.

רווח תפעולי: הרווח התפעולי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם ב-162.8 מיליון דולר בהשוואה ל- 145.6 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח (Non-GAAP) התפעולי ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם ב- 28.6% לעומת 28.2% אשתקד. הרווח התפעולי (Non-GAAP) לשנת 2022 הסתכם ב- 625.1 מיליון דולר בהשוואה ל- 543.9 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח התפעולי (Non-GAAP) לשנת 2022 הסתכם ב- 28.7% לעומת 28.2% אשתקד.


רווח נקי: הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם ב-135.3 מיליון דולר לעומת 116.7 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם ב- 23.8% לעומת 22.6%אשתקד. הרווח הנקי (Non-GAAP) לשנת 2022 הסתכם ב-506.8 מיליון דולר לעומת 436.3 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח הנקי (Non-GAAP) לשנת 2022 הסתכם ב- 23.2% לעומת 22.7% אשתקד.


רווח למניה בדילול מלא: הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2022 גדל ב- 18% ל- 2.04 דולר לעומת 1.73 דולר אשתקד. הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא לשנת 2022 גדל ב- 17% ל- 7.62 דולר לעומת 6.52 דולר אשתקד.


ברמה השנתית נייס הצליחה להגדיל את הרווח הנקי מעל ל-30% יותר משנת 21.

תחזית לרבעון הראשון ולשנת 2023: החברה מתכננת להאיץ את תכנית הרכישה החוזרת של מניות בסך 250 מיליון דולר שעליה הוכרז ברבעון הקודם, ולממשה במלואה בשנת 2023. עם צפי לצמיחה שנתית בהכנסות ענן של בין 22% עד 25% בשנת 2023 - ברמת החברה מדובר ב-8% אשר אינם מספקים את המשקיעים ולכן הירידה במניה.


בשנה כולה 2023 ההכנסות הכוללות Non-GAAP צפויות להיות בטווח של 2,345 מיליון דולר עד 2,365 מיליון דולר, המייצגים צמיחה של 8% בנקודת האמצע בהשוואה לשנת 2022 המלאה.


השנה כולה 2023 Non-GAAP בדילול מלא צפויים להיות בטווח של $8.28 עד $8.48, המייצגים צמיחה של 10% בנקודת האמצע בהשוואה לשנת 2022.


bottom of page