top of page

סאמיט מתרחבת במהירות בארה"ב

החברה מדווחת על רווחי הרבעון השני שמסתכמים ב-252 מיליון ש"ח כאשר חלק הארי מהם בגין שערוך הנכסים החדשים, בגרמניה צמצום הנכסים ממשיך ובישראל בחירה סלקטיבית


סאמיט חברה עוסקת בניהול והשכרת נדל"ן מניב באירופה ארה"ב וישראל, מדווחת על תוצאות הרבעון השני וסקירת הדוח, החברה מבצעת רכישות מהירות בארה"ב כאשר בניו יורק מחזיקה ב-3000 דירות.

הכנסות החברה הסתכמו ב-180 מיליון ש"ח לעומת 121 מיליון ש"ח - גידול של 50%, כאשר הגידול קורה גם לאחר מכירות של נכסים בגרמניה בשווי של מיליארד אירו, אותם מיליארד אירו שימשו לרכישת נכסים בארה"ב!
בעקבות הרכישות הרבות בארה"ב החברה שיערכה מעל 228 מיליון דולר לאחר הרכישות אשר אולי עברו בחלקם השבחה מסוימת, החברה הצליחה לצמצם גם את הוצאות המימון עקב הכנסת מימון של מעל 23 מיליון ש"ח - דבר החריג מדרך העבודה הקבועה של סאמיט.


bottom of page