top of page

נקסטקום נכנסת לראשונה לארה"ב

חברה אמריקאית, בה שותפות נקסטקום וחברה ישראלית נוספת, חתמה על הסכמים ראשונים לרכישת זכויות בעלות על שלוש חוות סולאריות בפיתוח בארה"ב


קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, מדווחת כי חברה אמריקאית, בה מחזיקה חברה בת של החברה באמצעות שותפות עם חברה ישראלית נוספת, חתמה על הסכמים ראשונים לרכישת יחידות השתתפות בשלושה פרויקטים לפיתוח והקמה של חוות סולאריות בארה"ב בהספק כולל מוערך של כ-13 מגה וואט (MWdc).


ההתקשרות לרכישת הפרויקטים הסולאריים בארה"ב מתבצעת על ידי חברת פיוז'ן האמריקאית, בה מחזיקות, נקסטקום וחברה ישראלית נוספת, ב-36.25% מהון המניות וזאת באמצעות שותפות אמריקאית שהקימו בהחזקה שווה. . עפ"י דיווחי החברה, השותפות האמריקאית תשלים החזקה ל-40% מפיוז'ן עם השלמת אבן דרך המוגדרת בהסכם בין הצדדים.

פיוז'ן רוכשת את מלוא יחידות ההשתתפות של שתי שותפויות אמריקאיות (LLC) אשר כל אחת מהן מחזיקה בזכויות לפיתוח והקמה של פרויקט חווה סולארית במדינת וורמונט, ארה"ב (הספק כולל מוערך של כ-6 MWdc) ואת מלוא יחידות ההשתתפות של שותפות אמריקאית (LLC) המחזיקה בזכויות לפיתוח והקמה של פרויקט חוות סולארית במדינת קליפורניה, ארה"ב (הספק מוערך של כ-7 MWdc).


הפרויקטים מצויים בשלבי פיתוח סופיים ולהערכת החברה שלב ההקמה בכל אחד מהם יחל במהלך החציון הראשון של שנת 2023, וזאת בכפוף להשלמת הליכי הפיתוח והשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים להקמתם.


בכפוף למיצוי מלוא הפוטנציאל של הפרויקטים הנ"ל, עלות הרכישה ביחד עם עלויות ההקמה והפיתוח מוערכת בסך של כ-25 מיליון דולר ארה"ב. כפי שנמסר לחברה מפיוז'ן הפרויקטים צפויים להיות ממומנים במבנה המקובל של פרויקטים מסוג זה בארה"ב, לפיו מרכיב ההון העצמי יהיה בשיעור של כ-20%-30% מעלויות הקמת הפרויקט והיתרה באמצעות חוב בכיר ושותף מס.


מכירת החשמל בפרויקטים תיעשה במסגרת של התקשרויות ארוכות טווח למכירת חשמל (PPA)

חברת נקסטקום צברה בשנים האחרונות ניסיון רב ומיצבה עצמה כשחקן מוביל בישראל בהיקפים משמעותיים בתחום הקמה ותחזוקה של מתקנים פוטו-וולטאיים על גגות, מאגרי מים וחוות קרקעיות . בין היתר, החברה השלימה בשנים האחרונות פרויקטים עבור שיכון ובינוי אנרגיה, אנרגי'קס, EDFומשק אנרגיה להקמת מערכות סולאריות צפות וקרקעיות בהיקף מצטבר של כ-200 מיליון שקל.bottom of page