top of page

נופר אנרגיה עם הסכם מימון משמעותי באיטליה

מדובר באחת מהסגירות הפיננסיות הגדולות של החברה אשר מהווה קפיצת מדרגה משמעותית בפעילותה באיטליה


נופר אנרגיה ממשיכה בתנופת ההקמות והחיבורים, החברה מדווחת הבוקר על חתימת הסכם מימון משמעותי לפעילותה באיטליה. ההסכם, אשר נחתם מול קונסורציום מלווים בראשות תאגיד בנקאי אוסטרי, יאפשר קבלת מימון בהיקף של עד 150 מיליון יורו, וישמש להקמת פרויקטים סולאריים באיטליה בהספק מוערך של כ-216 מגה-ואט.


נופר אנרגיה פועלת באיטליה בשותפות עם קרן נוי באמצעות חברת Sunprime האיטלקית, אשר מובילה את שוק ה-I&C באיטליה ומחזיקה בצבר פרויקטים בהספק של 361 מגה-ואט. מאז כניסתה של "נופר אנרגיה" ל-Sunprime, זכתה האחרונה בששת המכרזים שפרסם מינהל שירותי החשמל האיטלקי בהספק של 192 מגה-ואט בתעריפים מובטחים (FIT) גבוהים בסך ממוצע של כ-32 אגורות לקוט"ש מיוצר.

חברת Sunprime מצויה בתנופת הקמות וחיבורים של הפרויקטים בהם זכתה ומחזיקה באחד מנתחי השוק הגדולים ביותר באיטליה בסגמנט ה-I&C, המאופיין בקצב צמיחה מהיר וברווחיות גבוהה, תוך ניצול הסינרגיה עם יכולותיה וניסיונה של "נופר אנרגיה" המובילה את שוק ה-I&C בישראל. הסכם המימון מהווה אבן דרך משמעותית וקפיצת מדרגה לפעילותה של החברה באיטליה ויאפשר האצה של השלמת עבודות ההקמה של הפרויקטים הקיימים והמשך פעילות הפיתוח של פרויקטים נוספים.


קבלת המימון בפועל תבוצע במספר פעימות וכפופה לתנאים מתלים כמקובל בעסקאות מימון, לרבות כי יחס ההון העצמי לחוב של כל אחת מהלוות לא יעלה על 20:80. תוקף מסגרת המימון הינו דצמבר 2024 בתנאי שהסגירה הפיננסית תתבצע תוך 30 ימים ממועד החתימה. הריבית הינה הריבית המבוססת של ה-Euribor לתקופות ריבית ההלוואה בתוספת מרווח של בין 2.5% ל-3.5

bottom of page