top of page

מניבים ריט מציגה גידול חד בהכנסות והרווח הנקי

הכנסות החברה מדמי שכירות וניהול ברבעון גדלו בכ-35.4% לכ-43.4 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה;הרווח הנקי ברבעון גדל בכ-163% לכ-27.7 מיליון שקל – ובסך הכול הסתכם בכ-52 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2022


חברות הנדל"ן מניב התרסקו אתמול לאחר החלק מהמשקיעים החלו להבין את משמעות העלאת הריבית אשר משפיעה על חברות הנדל"ן מניב, יש לציין כי בישראל ההשפעה עדיין מינורית (עקב שמאות ייחודית)


הבוקר מניבים קרן הריט החדשה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022. החברה מחזיקה נכון למועד פרסום הדו"ח ב-21 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-250 אלף מ"ר וכ-63 אלף מ"ר שטחי חניה, וכן קרקע וזכויות בנייה להקמת נכסים מניבים. סך שווי הנדל"ן המניב של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2022 ובתוספת הנכס ברמת החייל שנרכש באוקטובר השנה (ללא הוצאות רכישה), מסתכם בכ-2.58 מיליארד שקל. ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-1.45 מיליארד שקל, נכון ליום 30 בספטמבר 2022.

הכנסות החברה מדמי שכירות וניהול הסתכמו ברבעון השלישי של 2022 בכ-43.4 מיליון שקל, לעומת כ-32.1 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021, גידול של כ-35.4%. בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכמו הכנסות החברה מדמי שכירות וניהול בכ-121.2 מיליון שקל לעומת 91.2 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 - עלייה של כ-33%. הגידול בהכנסות נובע הן מהנכסים החדשים (בעכו, אור יהודה, קיסריה, בני ברק ובית האבות הסיעודי בחיפה), הן מאכלוס מגדל מניבים בכפר סבא וכן מגידול בהכנסות השכירות ביתר הנכסים הקיימים.

שיעור התפוסה בנכסי החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2022, מסתכם בכ-95.3%.

ה-NOI ברבעון השלישי של 2022 הסתכם בכ-38.3 מיליון שקל, גידול של כ-33.7% לעומת NOI בסך של כ-28.7 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021. ה-NOI בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכם בכ-109.5 מיליון שקל, גידול של כ-32.7% לעומת NOI בסך של כ-82.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021.


ברבעון השלישי של 2022 Same Property NOI – הסתכם בכ-33.3 מיליון שקל, עלייה של כ-16.1% לעומת כ-28.7 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021. בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכם ה-Same Property NOI בכ-95.9 מיליון שקל, עלייה של כ-16.3% לעומת כ-82.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021. הגידול נובע הן מגידול בשיעור התפוסה והן מעליית דמי שכירות. יצוין כי הנתון אינו כולל את הנכסים בבני ברק, קיסריה, אור יהודה, עכו וחיפה, שלא הניבו בתקופות המקבילות בשנת 2021, וכולל את הגידול בגין מגדל מניבים בכפר סבא.


שיעור התשואה המשוקלל (Cap Rate) הנגזר מהנדל"ן להשקעה המושכר עמד על כ-6.85%, נכון ליום 30 בספטמבר 2022, בעוד עלות החוב המשוקללת של החברה - כולל הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ב') מיום 30 באוקטובר 2022 - הינה כ-1.6% (צמוד מדד). נתונים אלה מבטאים מרווח של כ-5.25%.

שיעור המינוף נטו הינו כ-40.4% (כ-48% ברוטו), נכון ליום 30 בספטמבר 2022.


ה-FFO הריאלי (לפי גישת ההנהלה) ברבעון השלישי של 2022 הסתכם בכ-28.5 מיליון שקל, לעומת כ-19.7 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021 – גידול של 45.1%. ה-FFO הריאלי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2022 בכ-80.9 מיליון שקל, לעומת כ-56.7 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 – גידול של 42.6%.שערוך נדל"ן להשקעה – ברבעון השלישי של 2022 רשמה החברה הכנסות בגין עליית ערך שווי נכסים מניבים בסך כ-15.9 מיליון שקל. במהלך הרבעון ביצעה החברה הערכות שווי לנכסים בתפן, בנהריה ובמגדל משה אביב וכן שיערכה לראשונה את המבנה באור יהודה שנרכש בסוף 2021. בתשעת החודשים הראשונים של 2022 רשמה החברה הכנסות בגין עליית ערך שווי נכסים מניבים בסך כ-41.7 מיליון שקל, לעומת הכנסה בסך 9.6 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הוצאות הרכישה (בעיקר מס רכישה) בסך של כ- 21.5 מיליון ש"ח, בגין רכישת המבנים בבני-ברק, קיסריה, פרדס חנה, חיפה והקומה המסחרית בכפר סבא כאמור.


הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי של 2022 בכ-27.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך כ-10.5 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021 – גידול של 163%. הגידול נבע מהכנסות בגין עליית ערך נכסים מניבים ומהגידול ב-NOI השוטף, שקוזזו בחלקם בעלייה בהוצאות מימון נטו כתוצאה מהפרשי הצמדה הנובעים מהעלייה במדד המחירים לצרכן. הרווח הנקי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2022 בכ-52 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך של כ-50.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021. בנטרול הוצאות רכישה חד פעמיות שנרשמו בעיקר ברבעון הראשון של 2022, הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכם בכ-73.5 מיליון שקל, גידול של 45% ביחס לרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021.


חלוקת דיבידנד – ביום 23 בנובמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 19 מיליון שקל לבעלי מניות החברה, וזאת בהמשך לחלוקות דיבידנד מצטברות מתחילת השנה בסכום של 35 מיליון שקל בגין 2022. בגין שנת 2021 חילקה החברה סך של 59 מיליון ש"ח.


נכון ליום 30 בספטמבר 2022, ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-1.45 מיליארד שקל, כ-54.3% מהיקף המאזן. לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך של 190 מיליון שקל ליום 30 בספטמבר 2022, ויתרה בסך של כ-115 מיליון שקל ליום פרסום הדו"חות הכספיים. כלל הנדל"ן שברשות החברה אינו משועבד. עובדה זו מאפשרת לחברה גמישות פיננסית רחבה, ויכולת לגיוס חוב בתמורה למתן בטוחות, בכפוף להתחייבויות החברה בשטרי הנאמנות למחזיקי אגרות החוב.

bottom of page