top of page

מנועי בית שמש האם מדובר במלכ"ר ?!

רבעון נוסף מאכזב מבחינת החברה שאומנם מצליחה להגדיל את המכירות בכ30% אבל שורת הרווח היא שערורייתית ועומדת על 1% מהמחזור, כאשר ישנם הכנסות אחרות אשר מהוות בשווי את מירב הרווח


מנועי בית שמש מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי, כאשר תחילתו של הדוח מעודדת מאוד, אך סופו מר ואף מטריד החברה מצליחה להגדיל את שורת ההכנסות אך היא איננה מתבטאת בשורה התחתונה אשר מהווה כ-437 אלף דולר בלבד, לא ברור אם רווח כזה לאחר עליה של כ-30% במכירות יוכל להמשיך לשרת את התחייבויותיה של החברה.

נתונים נוספים לרבעון השלישי לשנת 2022:


הכנסות החברה ברבעון גדלו בכ- 27.6% והסתכמו בכ-41.6 מיליון דולר, לעומת כ-32.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מעליה במכירות בשני המגזרים: החלקים והמנועים.


הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ-148.6% והסתכם בכ-4.8 מיליון דולר (המהווה כ-11.4% מההכנסות) לעומת כ-1.9 מיליון דולר (המהווה כ-5.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הגולמי נובע בעיקר מצמיחה בהיקף הפעילות.


הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-1.5 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי אפסי ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון זה כלל הוצאות חריגות וחד פעמיות בסך כ- 1.1 מיליון דולר.


הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-0.5 מיליון דולר לעומת הפסד נקי של כ-0.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


ה-EBITDA ברבעון גדל בכ- 60% והסתכם בכ-4.1 מיליון דולר (המהווה כ-9.8% מסך ההכנסות), לעומת כ-2.6 מיליון דולר (המהווה כ-7.8% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד.


ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 בספומבר, 2022 הסתכם לכ-135.6 מיליון דולר לעומת 131.8 מיליון דולר ליום 31.12.2021, ומהווה כ- 52% מסך המאזן.


תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 לכ-3 מיליון דולר, לעומת תזרים של כ- 9.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.


החוב הפיננסי נטו של החברה, ליום 30 בספטמבר, 2022 הסתכם לכ- 82.4 מיליון דולר, לעומת כ- 80.1 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר, 2021.


רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש, מסר: "המגמה החיובית בענף התעופה משתקפת גם בתוצאות רבעון זה ובאה לידי ביטוי בעליה בהיקף המכירות ושיפור ברווחיות. אנו רואים כי מגמת הביקוש הגוברת של לקוחותינו למגזרי החלקים והמנועים ממשיכה ומאמינים כי מגמה זו תמשיך גם ברבעונים הבאים. בד בבד אנו חווים את הקשיים בשרשרת האספקה עם עליה במחירי חומרי הגלם והתארכות ניכרת של זמני האספקה. אנו פועלים למיתון ההשפעה במקביל לאיתור הזדמנויות שמציאות זו מייצרת וערוכים בהתאם גם לביקושים הגדלים בענף".

bottom of page