top of page

מכירת אנרפוניט סידרה לדוראל רבעון מוצלח

החברה ממשיכה להגדיל מסגרות מימון וכן סגירות פיננסיות לפרויקטים בארה"ב


דוראל היא חברה יזמית גלובלית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת, הפועלת משנת 2007 ונסחרת בבורסה לני"ע בת"א. צבר הפרויקטים של החברה כיום עומד על כ-16 ג'יגה-וואט (DC), מתוכו כ-12 ג'יגה -וואט (DC) בארה"ב והשאר בישראל ובאירופה


תוצאות הפעילות לרבעון השני:

ההכנסות על בסיס Non-GAAP ברבעון הסתכמו בכ-17.4 מיליון ש"ח לעומת כ-13.2 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-32%.

ה–EBITDA של תאגידי הפרויקטים גדל ברבעון בכ-37% והסתכם בכ-28.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-20.5 מיליון ש"ח אשתקד.

הרווח התזרימי המתואם - FFO של תאגידי הפרויקטים גדל ברבעון בכ-31% והסתכם בכ-23.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-17.6 מיליון ש"ח אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים ברבעון הסתכם לכ-22.2 מיליון ש"ח לעומת הפסד נקי של כ-11.8 מיליון ש"ח אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלים גדל בכ-7.5% והסתכם ביום 30 ביוני 2022 בכ-536.9 מיליון ש"ח לעומת כ-499.5 מיליון ש"ח ליום 31 דצמבר 2021.
התפתחויות עסקיות במהלך הרבעון ואחריו:


ארה"ב

במהלך חודש אוגוסט חתם הנשיא ביידן על תוכנית ה- – Inflation Reduction Act במסגרת התוכנית יוקצו כ- 370 מיליארד דולר למאבק במשבר האקלים. להערכת החברה, החקיקה תשפיע מהותית לטובה על כלל צבר הפרויקטים של Doral LLC בארה"ב. פרויקט אינדיאנה צפון, שאת הקמתו החלה החברה במהלך השנה, יפעל לקבלת זיכוי מס מירבי בגובה של 30% ויבחן יתרונות נוספים אשר עשויים להיות גלומים בחקיקה החדשה.

במהלך חודש יוני השלימה Doral LLC סגירה פיננסית עבור פרויקט אינדיאנה צפון, בסך של כ-390 מיליון דולר, עם קונסורציום מלווים בהובלת דויטשה בנק.

במהלך חודש יוני נחתם הסכם שותף מס בסך של כ 175- מיליון דולר עם Bank of America עבור פרויקט אינדיאנה צפון. במסגרת הסכם שותף המס נקבע כי הבנק ישקיע סך של כ 175-מיליון דולר בפרויקט תמורת הטבות המס הפדראליות (ITC) וחלק מתזרים הפרויקט.


אירופה

החברה מראה התקדמות משמעותית בפיתוח צבר הפרויקטים באירופה ומחזיקה נכון למועד פרסום הדוח, במתקנים בשלים בהספק של כ-82 מגה-וואט (DC) ובצבר מתקנים בפיתוח מתקדם בהספק של כ-565 מגה-וואט (DC). החברה ממשיכה להרחיב את פעילותה באירופה, כאשר צבר הפרויקטים של החברה באיטליה, פולין, רומניה ודנמרק מסתכמים כיום להספק כולל של כ-2,032 מגה-וואט (DC).

החברה פועלת ברומניה באמצעות שותפים לייזום, פיתוח, הקמה והפעלה של פרויקט טורבינות רוח בהספק של כ-100 מגה וואט המצוי בשלבי פיתוח מתקדם, לאחר השלמת שינוי ייעוד הקרקע המאפשר את הקמתו, ובשלבים מתקדמים בהליך קבלת אישור חיבור לרשת החשמל.

בתקופת הדוח חתמה דוראל על הסכם לרכישת 100% מחברה פולנית המחזיקה בצבר של כ-15 פרויקטים לייצור חשמל מביו-גז ו/או ביו-מתאן, מתוכם 2 על סף סטטוס Ready To Build והיתר בשלבי פיתוח וייזום שונים.


ישראל

חתימת מזכר הבנות למימון פרויקטים סולאריים בשילוב אגירה בסך של כ-2.2 מיליארד ש"ח (חוב בכיר ומסגרות נוספות). במהלך חודש אוגוסט, התקשרה החברה במזכר הבנות עם בנק מזרחי טפחות למימון חוב בכיר למקבץ פרויקטים שעלות הקמתם מוערכת בכ1.5- מיליארד ש"ח באמצעות קונסורציום מלווים שיגובש בהובלתו של הבנק.


על-פי מזכר ההבנות, בנוסף למימון החוב הבכיר עצמו, בסך של כ-3.1 מיליארד ש"ח, תועמדנה מסגרות נוספות בסך מצטבר של כ-900 מיליון ש"ח, הכוללות, בין היתר, מסגרת גישור מתגלגלת למימון פרויקטים בטווח המיידי, עוד קודם לסגירה פיננסית; מסגרות גישור להעמדת הון עצמי; מסגרת ערבויות; וכן מסגרות מקובלות נוספות במימון מסוג זה, והכל בהתאם לעקרונות שסוכמו ולתנאים שיסוכמו בין הצדדים והמלווים הנוספים ויפורטו בהסכם המחייב, ככל שייחתם.


במהלך חודש אוגוסט, רכשה החברה את מלוא ההחזקות של חברת Invenergy Solar Development בפרויקט "הדרי שאן" (כ-33%), וזאת על רקע שינויים אסטרטגיים בפעילות Invenergy בישראל. עם השלמת העסקה פרויקט "הדרי שאן" מוחזק 67% על ידי החברה ו33%- על ידי הדרי שאן אנרגיה-אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, המייצגת11 מקיבוצי עמק המעיינות. הפרויקט, ששטחו צפוי לאפשר הקמת מתקנים פוטו-וולטאיים בהספק מצטבר של כ170- מגה וואטDC , צפוי להיות אחד מהפרויקטים הפוטו-וולטאיים הגדולים בישראל.במהלך חודש יוני, התקשרה החברה עם חברות בשליטת הפניקס ואמפא בהסכם שיתוף פעולה בתחום אגירת החשמל וניהול טעינת רכבים חשמליים. דוראל תחזיק ב50% והיתרה בחלקים שווים בין הפניקס ואמפא.

bottom of page