top of page

מישורים עם דוח כואב עברה להפסד של 23 מיליון ש"ח ברבעון השלישי

החברה מדווחת על עלייה בהוצאות המימון והירידה בשערוך של 13 מיליון ש"ח, החברה עברה להפסד עמוק והוביל להפסד שנתי


מישורים, הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב, הודיעה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2022. המיקוד של החברה בנכסים מניבים מחוץ לתל אביב ובקהל שוכרים מגוון, יציב ומבוזר מאפשר לה לצלוח את התקופה תוך שמירה רמות תפוסה גבוהות ויציבות בהכנסות.


ה-FFO (סולו מורחב) הסתכם ברבעון בכ-6 מיליון ש"ח, בדומה לאשתקד, הגידול קוזז עקב הגידול בהוצאות מימון לאור עליית הריבית. ה-NOI מנכסים זהים גדל ברבעון בכ-5% הסתכם בכ-14.4 מיליון ש"ח.


החברה ממשיכה לשמור על איתנות פיננסית הכוללת יתרת מזומנים של כ-145 מיליון שקלים (מתוך הנ"ל כ- 31 מיליון ש"ח בישראל) וכן יחס חוב פיננסי, נטו ל- Cap, נטו של 53% ליום 30 בספטמבר, 2022. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות מסתכם בכ-661 מיליון שקלים ומשקף מחיר של כ-19.0 שקלים למניה, ביחס ל-8.2 ש"ח בסגירת המסחר ב-29.11.22. היקף הנדל"ן להשקעה גדל בכ-17% בהשוואה לסוף 2021 והסתכם בכ-1.3 מיליארד שקלים.


אלון וקסמן, מנכ"ל מישורים מסר: "אנו שמחים על התוצאות אשר הושגו חרף סביבת המאקרו המאתגרת. אנו רואים כיום שהחברות שמתמקדות במגדלי הזכוכית בתל אביב חוטפות בזמן שאנחנו נהנים מביקוש חזק ויציב באזורי הפעילות שלנו. הצמיחה שהראנו מתחילת השנה ב-NOI מנכסים זהים וב-FFO, לצד המשך גידול בשיעורי התפוסה בנכסים בישראל ובארה"ב, מהווה עבורנו עדות נוספות לאיכות הפורטפוליו ויציבותו הבולטת בתקופות של אי וודאות כלכלית. השלמנו מתחילת השנה מספר עסקאות משמעותיות תוך זמן קצר יחסית, ביניהן, רכישת מגדלי ויטה בישראל ומכירת שני נכסים בפלורידה ארה"ב, לאחר השבחתם ומימוש הפוטנציאל שלהם. הודענו לאחרונה על עסקה לרכישת נכס מסחרי בטלהסי, פלורידה, שצפויה להיסגר במהלך השבועות הקרובים. הנכסים שלנו בארה"ב הם מרכזים מסחריים המספקים שירותים יום יומיים עם שוכרים לטווח ארוך. בישראל, תיק הנכסים מאופיין בשעורי תפוסה גבוהים ובשוכרים מגוונים ויציבים. בכוונתנו להמשיך בפיתוח פעילות החברה בהתאם לאסטרטגיה שלה תוך כדי בחינת הזדמנויות עסקיות חדשות בתחומי הליבה ותוך שמירה על המינוף ואיתנות פיננסית גבוהה".


עו"ד אמיר תמרי, יו"ר הדירקטוריון מסר: "מישורים ממשיכה להציג שיפור ביחס חוב פיננסי נטו ל- FFO על אף התייקרות הריבית ועלייה במדד לצד שמירה על שעורי תפוסה גבוהים בנכסים. לאחרונה חתמנו על מספר עסקאות בעלות ערך אסטרטגי לחברה ואנו ממשיכים במאמצים להשבחת זכויות הבניה הרבות בנכסי החברה בישראל. אנו נהנים היום מאיתנות פיננסית גבוהה ונקפיד להתנהל בזהירות בתקופה זו של אי וודאות."

סך הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-30.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-30.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-23 מיליון ש"ח לעומת כ-25 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI בישראל גדל ברבעון בכ-14.3% והסתכם בכ-8 מיליון ש"ח לעומת כ-7 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול ב-NOI בישראל נובע בעיקר בעקבות רכישת נכס מניב בישראל במהלך חודש פברואר 2022, עליה בשיעור התפוסה במספר נכסים והתחזקות מדד בקיזוז השפעת נכס בפתח תקווה שנמכר במהלך שנת 2021.

ה-NOI בארה"ב הסתכם בכ-15 מיליון ש"ח לעומת כ-18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר ממכירת שני נכסים שנמכרו במהלך הרבעון השני והשלישי של שנת 2022 בפלורידה ארה"ב.

ה-NOI מנכסים זהים גדל ברבעון בכ-5.1% והסתכם בכ-14.4 מיליון ש"ח לעומת כ-13.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. נבע בעיקר מגידול ב NOI מנכסים זהים בישראל וארה"ב.

ה-FFO ברבעון הסתכם בכ-6 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד (בנטרול מענק קורונה בסך כ-7 מיליון ש"ח ממשלת ארה"ב). הגידול ב-FFO קוזז עקב הגידול בהוצאות המימון מישראל. רוב ההלוואות בארה"ב שניתנו למימון רכישת המרכזים המסחריים נושאות ריבית קבועה כך שעליית הריבית בארה"ב לא השפיעה על ה-FFO של החברה ברבעון זה.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו בכ-15.8 מיליון ש"ח אל מול כ-11.4 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליית הריבית בארץ ומגידול בהוצאות הצמדה של אגרות החוב בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן.


יתרת המזומנים ושווי מזומנים בידי החברה ובחברות בנות בישראל ובארה"ב ללא סקייליין הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2022 בכ-145 מיליון ש"ח לעומת כ-150 מיליון ש"ח ליום 30 ביוני 2022. כמו כן, לחברה גמישות פיננסית גבוהה, שכן ברשותה תיק נכסים מניבים בישראל, שבגינו אין חוב ואין שיעבוד, בסך כ- 105 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה מניות של חברת הבת סקייליין אשר חלק מישורים בהון העצמי של סקייליין מסתכם לסך של כ-369 מיליון ש"ח (המהוות כ-50% מהונה העצמי של סקייליין).


שווי תיק הנכסים המניבים בארה"ב ובישראל (סולו מורחב) הסתכם בסוף הרבעון השלישי לשנת 2022 בכ-1.27 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.09 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021. עיקר הגידול נובע מהשלמת רכישת נכסים מניב בישראל בסך של כ-188 מיליון ש"ח, עליה באחוזי התפוסה בנכסים והתחזקות דולר ארה"ב בתקופת הדוח. חלק מהגידול בשווי הנכסים קוזז בשל מכירת 2 נכסים בארה"ב בסך כ-88 מיליון ש"ח.


bottom of page