top of page

מימון ישיר הורידה הילוך ברבעון השלישי

החברה אשר נהנית משנה מצוינת עם תנאי שוק נוחים ואהבת הישראלים לרכבים, כבר עוקפת את מחזור ההכנסות והרווח של שנת 2021, אך הרבעון למרות הרווח הוא מהווה ירידה מרבעונים קודמים והוצאת הפסדי האשראי זינקו.


הכנסותיה של החברה צמחו ברבעון השלישי לשנת 2022 בכ- 42.3% והסתכמו לכ- 340.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 239.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בתיק ההלוואות הממוצע המוחזק ע"י החברה לצד עליית מדד המחירים לצרכן. בנוסף לכך צמחו ההכנסות הודות לעלייה בהיקף ורווחיות עסקאות ההמחאה של תיקי הלוואות של החברה לגופים השונים.


הוצאות המימון, נטו של החברה הסתכמו ברבעון השלישי לכ- 55.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 26.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול בהוצאות המימון נבע מעלייה בהיקף מקורות האשראי לאור הגידול המשמעותי בהיקף תיק ההלוואות המאזני של החברה וכן מעליית המדד וגידול בהיקף האשראי צמוד המדד.


הרווח הנקי ברבעון צמח בכ- 31.3% והסתכם לכ-55.4 מיליון ש"ח לעומת כ-42.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הנקי נובעת מעלייה בהיקף ההכנסות שקוזז בחלקו מעליה בהוצאות המימון עקב גידול התיק וכן גידול בהוצאות שיווק והנהלה וכלליות שעיקרן גידול במצבת כ"א.

הוצאות הפסדי אשראי ברבעון הסתכמו לכ-36.1 מיליון ש"ח לעומת כ-14.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. נזק האשראי המשוקלל הסתכם בתקופת הדוח בכ-2.98% לעומת כ-1.67% ברבעון המקביל. עיקר הגידול נובע מהרעה במוסר התשלומים ביחס לתקופה המקבילה וכן יחס חריג לטובה ברבעון המקביל. בנוסף ברבעון זה ביצעה החברה הפרשה כללית (שאינה ספציפית) בהיקף של כ-8 מיליון ש"ח לאור צפי לגידול בשיעור הפסדי האשראי. בנטרול ההפרשה הכללית נזק האשראי המשוקלל בתקופת הדוח היה כ-2.3%.


נכון ליום 30 בספטמבר, 2022 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-11.2 מיליארד ש"ח (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים) לעומת כ-10.2 מיליארד ש"ח ליום 30 ביוני 2022 וכ- 9.1 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2021. ברבעון השלישי של שנת 2022 בוצעו עסקאות המחאה בהיקף של כ-903 מיליון ש"ח כאשר לאחר תאריך הדוח בוצעו עסקת המחאה נוספות בהיקף של כ- 434 מיליון ש"ח.


תיק ההלוואות של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ליום 30 בספטמבר 2022 הסתכם בכ-5.4 מיליארד לעומת כ- 4.7 מיליארד ש"ח בתאריך 30 ביוני 2022 וכ- 3.9 מיליארד ש"ח בתאריך 31 בדצמבר 2021.


ההון העצמי של החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2022 הסתכם לכ-1,163 מיליון ש"ח לעומת כ- 956 מיליון ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר, 2021. הגידול נובע מהרווח ב-9 החודשים הראשונים של השנה בסך של כ-202 מיליון ש"ח, ממימוש כתבי אופציות בהיקף של כ-98 מיליון ש"ח והענקת אופציות לעובדי החברה בסך של כ-13 מיליון ש"ח. ההון קוזז בחלקו מחלוקת דיבידנד בהיקף של כ-106 מיליון ש"ח. שיעור ההון ביחס למאזן מסתכם לכ- 20.0%. האיתנות הפיננסית הגבוהה של החברה מאפשרת לחברה גמישות פיננסית משמעותית והרחבת תיק ההלוואות המאזני שלה על בסיס ההון הקיים.


ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר: "אנו מסכמים רבעון חזק נוסף עם צמיחה בכל הפרמטרים. תיק ההלוואות הפעיל שהעמידה ושיווקה החברה ממשיך לצמוח ואנו ממשיכים לראות ביקושים חזקים לכלי רכב והלוואות רכב. במקביל, אנו מגדילים את הפעילות בסגמנט הרכב החדש. אנו בעיצומה של השקת תחום המשכנתאות ושבעי רצון מהפעילות עד כה וכן, בעיצומה של מימוש האסטרטגיה בתחום הרכב הכוללת הקמת מרקטפלייס שבו רוכשי הרכב יוכלו למצוא רכב בקלות וביעילות ולקבל את כל המידע הנדרש תחת קורת גג אחת."


בהתאם למדיניות, מדווחת החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 28 מיליון ש"ח אשר ישולם בחודש דצמבר, 2022.

bottom of page