top of page

מיטב: הסכם המורים מעלה פוטנציאל לאינפלציה

התוספת למורים צפויה לגרום לדרישות שכר גבוהות גם במגזרים האחרים בסקטור הציבוריעלות הסכם שכר עם ארגוני המורים צפוי להסתכם בכ-4.5 מיליארד ₪. על פי הפרסום האחרון של הממונה על השכר במשרד האוצר, סך עלות השכר במערכת החינוך עמדה על כ-27 מיליארד ₪. לפיכך, תוספת שהושגה בהסכם משקפת גידול של כ-16% בהוצאות השכר למורים, כאשר הגידול הממוצע בשנים 2015-19 עמד על כ-4.5% וב-2020 כ-2%.

התוספת למורים צפויה לגרום לדרישות שכר גבוהות גם במגזרים האחרים בסקטור הציבורי. כמו כן, כפי שנמצא במחקרים שונים, קיים מתאם גבוה בין התפתחות השכר במגזר הציבורי לבין העסקי.


בסביבה של אינפלציה גבוהה מצב זה מעלה סיכון לתופעה שקרואה "ספירלת האינפלציה" שבה עליית שכר והאינפלציה מזינים אחד את השני ומקשים על החזרת האינפלציה ליעד. הקשר בין האינפלציה לעליית השכר הממוצע היה ניכר במיוחד בשנות ה-90 של האינפלציה הגבוהה.


שורה תחתונה: בנק ישראל ייקח בחשבון את ההשפעה של עליית שכר חריגה על האינפלציה.

bottom of page