top of page

מחיר הנפט חוזר לעלות בעקבות תפוקה עולמית נמוכה

ההפקה של נפט גולמי מקומי המשיכה וירדה ל -11.9 מיליון חביות ליום לעומת כ- 13 מיליון חביות ליום, שהוא הצורך העולמי היומי


מחיר הנפט היה תנודתי יחסית במהלך השבוע החולף לאור נתונים כלכליים אירופיים חלשים יחסית וחשש מפני האטה כלכלית גלובלית. מחיר נפט מסוג ברנט עלה במהלך השבוע החולף אל מעבר ל-100 דולר לחבית, אך לאחר מכן, על רקע החששות לגבי הצמיחה, ירד לכ-103 דולר לחבית בסוף השבוע. החשש באירופה נוגע במידה רבה לחשש לצמיחה הכלכלית של גרמניה עם צפי לשיעור צמיחה רבעוני אפסי, ואף שלילי, זאת לצד המשך עליית האינפלציה ומחירי האנרגיה המכבידים מאוד על משקי הבית והעסקים. התמשכות המלחמה באוקראינה פוגעת בביטחון העסקי באירופה והעלאת הריבית על ידי הבנק המרכזי של אירופה ב-50 נ"ב והסערה הפוליטית באיטליה תרמה גם כן לפסימיות לגבי מצב כלכלת אירופה ועתיד הביקושים לאנרגיה.


דו"ח מצב הנפט השבועי של ה- EIA בארה"ב הראה שהמלאי המסחרי של נפט גולמי בארה"ב ירד בשבוע שעבר, בעיקר על רקע עליית היצוא וירידה ביבוא. הירידה הגיעה למרות שחרור נוסף של נפט לשוק המסחרי מן הרזרבה האסטרטגית. השחרור מן המלאי האסטרטגי צפוי להתמתן בהמשך השנה, כך שהתרומה לייצוב המלאי המסחרי תפחת והמלאי המסחרי צפוי לרדת עוד.

הדו"ח השבועי הראה כי מלאי הנפט הגולמי מסחרי ירד בשבוע שעבר ב -0.4 מיליון חביות לכ -427 מיליון חביות. הירידה במלאי המסחרי הגיעה למרות שהרזרבות האסטרטגיות הופחתו ב -5.0 מיליון חביות, זאת בהמשך להפחתה של 6.9 מיליון חביות בשבוע שלפני כן. המלאי המסחרי נותר קרוב לתחתית הטווח העונתי ונראה שהמלאי עשוי לרדת עוד, כאשר תהליך השחרור מן הרזרבה האסטרטגית יתמתן בחודשים הקרובים.


הגורם שהביא לירידת המלאי המסחרי בארה"ב, למרות השחרור מן המלאי האסטרטגי, הוא הירידה ביבוא נטו, תוך שהיצוא גדל בכ-735 אלף חביות ליום בזמן שהיבוא ברוטו ירד בכ-156 אלף חביות ליום.ארה"ב הינה יבואנית נטו של נפט גולמי, בהיקף של כ-3 מיליון חביות ליום. יתר על כן, ההפקה של נפט גולמי מקומי המשיכה וירדה ל -11.9 מיליון חביות ליום לעומת כ- 12.0 מיליון חביות ליום בשבוע שלפני כן.


למרות שמחירי הנפט מצויים כעת קרובים ל- 100 דולר לחבית, מספר אסדות הנפט הפעילות בארה"ב היה 599 בשבוע שעבר, מספר שהינו נמוך בהרבה מהרמות שלפני פרוץ הקורונה בתחילת 2020 – אז היו בפעילות 683 אסדות (מרץ-2020), כאשר לקראת סוף 2018 מספר האסדות הפעילות (נפט בלבד) היה 888. בהתחשב בכך, צפוי כי היקף ההפקה של נפט גולמי בארה"ב יישאר השנה כמעט ללא שינוי, בסביבות 12 מיליון חביות ליום, רמה שהינה נמוכה מאשר רמות השיא של 13 מיליון חביות ליום.

הירידה בתשומות לבתי הזיקוק נטו של נפט גולמי תמכה ברמת המלאי המסחרי בשבוע שעבר ומנעה ירדה גדולה יותר. התשומות ירדו ל -16.3 מיליון חביות ליום מ -16.6 מיליון חביות ליום, וזאת תוך כדי ששיעור הניצולת של בתי הזיקוק פחת ל-93.7% לעומת 94.9% בשבוע שלפני כן. כמו כן, הביקוש למוצרי נפט מצוי כעת בטווח העונתי לאחר שפחת לטווח התחתון של המאפיין העונתי קצה התחתון בשבועות קודמים.


bottom of page