top of page

מזרחי: רווח נקי של כ- 1.2 מיליארד ש"ח ברבעון עקף את רווחי שנת 2021

הבנק מציג התשואה על ההון ברבעון השלישי של 20.8%, הבנק יחולק דיבידנד של 353.4 מיליון ₪ - 30% מרווחי הרבעון השלישי


התוצאות העסקיות שמציג מזרחי-טפחות בתשעת החודשים הראשונים של השנה, משקפות את המשך הצמיחה בפעילות השוטפת של הבנק, על רקע התמורות בסביבה המקרו-כלכלית העולמית והמקומית, בעיקרם העלאות הריבית אשר מהוות שיפור ניכר ברווחי הבנקים

בתשעת החודשים הראשונים של 2022 רשם הבנק רווח נקי של קרוב ל-3.4 מיליארד ₪, גידול של 34.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה עלה ב-39.4% לעומת הרבעון המקביל, והסתכם ב-1,178 מיליון ₪. צמיחה נרשמה גם בסעיפי המאזן העיקריים ובהם האשראי לציבור – בדגש על האשראי לעסקים, ובפיקדונות הציבור, וכתוצאה מכך חלה גם עלייה בהכנסות המימון ובעמלות.


כמו המשק כולו, גם המערכת הבנקאית מושפעת מהשינויים שחלו מתחילת השנה, בתנאים המקרו-כלכליים בארץ ובעולם. זאת, לנוכח רצף העלאות הריבית מצד הבנקים המרכזיים, שנועדו לרסן את עליות המחירים, ולהחזיר את האינפלציה לתוואי נורמטיבי.


בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה מדד המחירים לצרכן בישראל בשיעור של 4.4%, בהשוואה לעלייה של 2.2% בתשעת החודשים הראשונים של 2021. ריבית בנק ישראל, שבסוף הרבעון הראשון של השנה עמדה עדיין על שיעור של 0.1%, הגיעה בסוף הרבעון השלישי לשיעור של 2.0%, לאחר ארבע העלאות רצופות. מאז, העלה בנק ישראל את הריבית עוד פעמיים, ושיעורה כיום עומד על 3.25%.


משה לארי מנכ"ל הבנק: רווחי הבנק בתשעת החודשים הראשונים משקפים את המשך הצמיחה בפעילות על רקע התמורות בסביבה המקרו-כלכלית

"התוצאות שמציג מזרחי-טפחות ברבעון השלישי של 2022 ובתשעת החודשים הראשונים של השנה משקפות את המשך ההתרחבות בפעילות הבנק, על רקע התמורות שחלו בחודשים האחרונים בסביבה המקרו-כלכלית העולמית והמקומית, והשפעתן על זירת פעילותם של הבנקים בכלל ועל מאזן מזרחי-טפחות בפרט.

תמונת ההתרחבות בעסקי הבנק עולה מההתפתחות שחלה בסעיפי המאזן העיקריים, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2022, לעומת סוף הרבעון המקביל אשתקד: סך כל המאזן הסתכם בכ-429.8 מיליארד ₪, עלייה של 13.2%; האשראי לציבור הגיע ל-304.1 מיליארד ₪, גידול של 17.1% – כאשר האשראי למגזר העסקי בסגמנטים השונים צמח בתקופה זו ב-29.7%; פיקדונות הציבור הסתכמו ב-345.3 מיליארד ₪, גידול של 13.6% וההון העצמי הגיע לכ-23.0 מיליארד ₪, עלייה של 10.4% בהשוואה ל-30 בספטמבר 2021.

הצמיחה בפעילות הבנק, ההאצה באינפלציה ובעקבותיה העלייה בריבית במשק השפיעו הן על צד ההכנסות והן על סעיף ההוצאה להפסדי אשראי. הכנסות המימון בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-7,844 מיליון ₪, לעומת 6,045 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 29.8%. במקביל, הסתכמו ההוצאות להפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים ב-341 מיליון ₪, המהווים 0.15% מסך האשראי לציבור נטו, במונחים שנתיים. זאת, בעיקר עקב גידול בהפרשה הקבוצתית לנוכח הצמיחה בתיק האשראי העסקי, ועל מנת לתת ביטוי לעליית הריבית במשק, והשלכותיה האפשריות על הפעילות הריאלית. בתקופה המקבילה ב-2021 נרשמה הכנסה של 263 מיליון ₪, בגין קיטון בהפרשות להפסדי אשראי.

פרויקט מיזוג בנק אגוד לתוך מזרחי-טפחות הגיע לישורת האחרונה, והוא צפוי להסתיים, מבחינה עסקית ומשפטית, בסוף 2022. החיבור עם אגוד תורם למזרחי-טפחות לא רק בהיבטים של הרחבת הפעילות הבנקאית והגדלת מאגר הלקוחות של הבנק, אלא גם בשיפור כושר התחרות שלו ויכולתו להוביל ולממן את העסקאות הגדולות במשק. הצלחת הפרויקט היא תוצאה של עבודה מקצועית, מסירות ומחויבות יוצאת דופן של צוותי העבודה משני הבנקים, שעמלים על הנושא מזה כשנתיים, תוך הירתמות ושיתוף פעולה מלא מצד העובדים בסניפים הקולטים.

כלל עובדי הבנק ראויים להוקרה והערכה רבה על מאמץ והשקעה ראויים לציון, שבזכותם מצליח הבנק לעמוד ביעדיו ולהציג תוצאות ראויות.


בהמשך לאישור הדירקטוריון, יחלק הבנק דיבידנד של 353.4 מיליון ₪, המהווים 30% מרווחי הרבעון השלישי. זאת, בנוסף לדיבידנד של 315.9 מיליון ₪ ששולם בסוף חודש אוגוסט, בגין רווחי הרבעון השני של 2022",

bottom of page