top of page

מור השקעות מביעה אמון בסלע נדל"ן והופכת לבעלת עניין

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ, נוסדה בשנת 2008 כקרן להשקעות בנדל"ן (REIT), נכון ליום ה- 30 ביוני, 2022, החברה מחזיקה ב- 43 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של כ- 508,000 מ"ר הכולל כ- 178,000 מ"ר שטחי חניה


גדי אליקם, מנכ"ל סלע נדל"ן בתגובה: "אני שמחים על הבעת האמון בסלע ובהנהלתה, המתבטאת בהפיכת מור השקעות לבעלת עניין בחברה וגם בתמיכתם המלאה בבחירת הדירקטורים. מתחילת השנה רכשה החברה נדל"ן בהיקף של כ- 1.245 מיליארד שקל, נכסים איכותיים בלב אזורי הביקוש והגיעה להיקף נכסים של 5 מיליארד שקל. בהתאם עדכנה הנהלת החברה את תחזית ה- NOI וה- FFO, לשנת 2022 לכ- 284 מיליון שקל ולכ- 216 מיליון שקל, בהתאמה, כשתשואת ה-FFOמוסיפה להיות גבוהה".


bottom of page