top of page

מה תהיה החלטת ב"י בנושא הריבית בסוף החודש?

בהמשך להעלאות הריבית לאחרונה של הפד והבנק המרכזי של בריטניה, מהלך העלאות הריבית בעולם צפוי להימשך בחודשים הקרובים, אך במידה מינורית יותר והתחשבות בהאטה המתקרבת


בהמשך להעלאות הריבית לאחרונה של הפד והבנק המרכזי של בריטניה, מהלך העלאות הריבית בעולם צפוי להימשך בחודשים הקרובים, אולם נראה כי תיתכן האטה בקצב העלאות הריבית על רקע הסימנים ההולכים ומתרבים לגבי האטת משמעותיות של הכלכלות.
בנק ישראל, בהחלטתו הקרובה, צפוי להעלות את הריבית לקראת סוף חודש נובמבר בכ- 50 נ"ב נוספות, אלא אם מדד אוקטובר יפתיע במידה משמעותית מאוד כלפי מעלה. הפד צפוי להעלות את הריבית בהמשך לטווח של כ-5.00-4.75% במהלך המחצית הראשונה של 2023 וככל הנראה לשמור על רמה זו לאורך זמן, כל זאת בתנאי שנתוני האינפלציה יצביעו על התייצבות ומגמה עקבית של האטה.

bottom of page