top of page

מדד המחירים לצרכן בארה"ב הפתיע כלפי מעלה

בלאומי סוברים כי אין ספק שמדד מפתיע זה יתרום תרומה משמעותית מאוד להמשך העלאת הריבית על ידי הבנק הפדרלי, בהיקף של עוד 75 נ"ב בהחלטה הקרובה ולרמה של כ-4% בסוף 2022.


מדד המחירים לצרכן של ארה"ב הפתיע כלפי מעלה ועלה באוגוסט ב-0.1%. תחזית השוק הייתה לירידה של המדד בשיעור של 0.1%. במהלך 12 החודשים האחרונים עלה המדד הכולל ב-8.3% לעומת צפי של השוק לעלייה מתונה יותר של 8.1%. מדד הליבה שעלה ב-6.3% ב-12 החודשים האחרונים, הואץ יחסית לעלייה של 5.9% ב-12 החודשים שהסתיימו ביולי.קרדיט צילום: אורן דאי


מדד הליבה, המדד לכל הפריטים פחות מזון ואנרגיה, עלה באוגוסט ב-0.6%, גידול גדול יותר עלייה מאשר ביולי וגם עלייה גבוהה ביחס לציפיות השוק לעלייה בשיעור של 0.3% בלבד. בתוך מדד הליבה, שעלה כאמור ב-0.6% באוגוסט לאחר עלייה של 0.3% ביולי, ישנו את מדד הדיור שהמשיך לעלות, ועלה ב-0.7% אוגוסט לעומת 0.5% ביולי. מדד שכר הדירה עלה ב-0.7% באוגוסט וכך גם מדד שירותי דיור בבעלות דייריהם. מדד הטיפול הרפואי עלה ב-0.7% באוגוסט לאחר עלייה של 0.4% ביולי.

העליות במדד הדיור, המזון והטיפול הרפואי היו גדולות יחסית ותרמו לעלייה נרחבת של סעיפי המדד ולהפתעה כלפי מעלה יחסית להערכות המוקדמות. העליות הללו קוזזו חלקית בלבד על ידי ירידה של 10.6% במדד הבנזין. מדד המזון המשיך לעלות, עלייה של 0.8% במהלך החודש החולף, כאשר מדד המזון בבית עלה ב-0.7%. מדד האנרגיה ירד ב-5.0% במהלך החודש החולף כאשר מדד הבנזין ירד, אך מדדי החשמל והגז הטבעי עלו.


אין ספק שמדד מפתיע זה יתרום תרומה משמעותית מאוד להמשך העלאת הריבית על ידי הבנק הפדרלי, בהיקף של עוד 75 נ"ב בהחלטה הקרובה ולרמה של כ-4% בסוף 2022.

bottom of page