top of page

מגדל עם הפסד של מיליארד ש"ח ב-Q2

הירידות בשווקים וכן משינוי לוחות התמותה גררו להפסד צורם אך עם זאת מדובר באחוז נמוך מסך הנכסים המנוהלים


מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום (ג') על תוצאותיה למחצית הראשונה של שנת 2022: במחצית הראשונה של שנת 2022 נרשם הפסד כולל של כ-712 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך 567 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הכולל בתקופה המדווחת הושפע משני אירועים עיקריים: ירידות שערים חדות בשוקי ההון, הן בשערי האג"ח והן במדדי המניות בארץ ובעולם, אשר בעקבותיהם נרשמו הפסדי השקעות עודפים בסך של כ-2.6 מיליארד ש"ח לפני מס ומיישום חוזר לוחות התמותה של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אשר הביא לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בסך של כ-0.9 מיליארד ש"ח לפני מס.

מנגד, עליית עקום הריבית הביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-2.1 מיליארד ש"ח לפני מס.

ברבעון השני לשנת 2022 נרשם הפסד כולל בסך של כ-1,006 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ-334 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


ההפסד הכולל ברבעון המדווח הושפע מהמשך ירידות השערים החדות בשוקי ההון, אשר הובילו להפסדי השקעות עודפים בסך של כ-1.3 מיליארד ש"ח לפני מס, בדומה לרבעון הראשון של שנת הדוח, ומיישום חוזר לוחות התמותה, כאמור לעיל. מנגד, נרשם קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בשל עליית עקום הריבית בסך של כ-455 מיליון ש"ח לפני מס. מתחילת שנת 2022 לא רשמה מגדל ביטוח דמי ניהול משתנים כתוצאה מתשואה ריאלית שלילית בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004. אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת הסתכם נכון ליום 30 ביוני 2022 בכ-1.1 מיליארד ש"ח.


היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-366 מיליארד ש"ח נכון ל-30.06.2022 לעומת כ-354 מיליארד ש"ח נכון ל-30.06.2021, עלייה של כ-3%. סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים הסתכמו הנכסים המנוהלים בכ-379 מיליארד ש"ח, בדומה להיקף הנכסים בתום שנת 2021.


צמיחה בכל קווי העסקים - הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-13.1 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהתבטאה בכל תחומי הפעילות.

בפרמיות ברוטו בביטוח כללי חלה עלייה של כ-16%, בהפקדות בגמל חלה עלייה של כ-20% ובהפקדות בפנסיה חלה עלייה של כ-10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, בהפקדות חד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים חד פעמיים בגין חוזי השקעה נרשמה עלייה של כ-63% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ובמכירות פנסיה וגמל עלייה של כ-60% ו-86% בהתאמה.


הרווח החיתומי בתקופה המדווחת הסתכם בכ-330 מיליון ש"ח לפני מס לעומת כ-461 מיליון ש"ח לפני מס בתקופה המקבילה אשתקד, וחלה בו עלייה בכל תחומי הפעילות הביטוחיים, למעט בענפי הרכב.

למרות הטלטלה בשווקים וירידות השערים החדות שנרשמו בסיכום הרבעון השני של השנה, בית ההשקעות מגדל שוקי הון, המנוהל על-ידי שגיא שטיין, מציג בסיכום רבעוני הכנסות של כ-61 מיליון שקל – סכום המהווה שיפור ביחס להכנסות הרבעון הראשון של השנה והכנסות הרבעון המקביל של שנת 2021. הרווח הרבעוני לפני מס הסתכם בכ- 14 מיליון שקל, לעומת כ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


בסיכום מחצית השנה הכנסות מגדל שוקי הון עלו בכ-5% והגיעו לכ-120 מיליון שקל. השיפור בהכנסות בית ההשקעות בולט נוכח ירידות השערים החריגות שנרשמו בשווקים והוא נתמך בשיפור בפעילותן של חברת עשיית השוק ושל חברת ההנפקות של מגדל שוקי הון. הרווח לפני מס במחצית השנה הגיע לכ-25 מיליון שקל, לעומת כ-30 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2021.


מגדל שוקי הון מסכמת את המחצית הראשונה של השנה עם גיוסים נטו של כ-400 מיליון ש"ח אשר התמקדו בעיקר בחברת ניהול התיקים וללא פידינות נטו בחברת קרנות הנאמנות וזאת למרות ירידות השערים החדות בשווקים. הטלטלה בשווקים הובילה לירידת ערך בנכסיה של מגדל שוקי הון, ולפגיעה גם בדמי הניהול המשתנים בקרנות הנאמנות הפאסיביות.

bottom of page