top of page

מגדל מציגה צמיחה בעסקים לצד הפסדי ענק בשוק ההון

בעסקי הליבה של תחומי הביטוח, זהו הרבעון השישי ברציפות בו החברה מציגה צמיחה אך סובלת כמו מרבית המשקיעים וחברות הביטוח מירידות חדות בשווקים אשר מעיבות על התוצאות, החברה רשמה הפסד כולל של 144 מיליון ש"ח


מגדל אחזקות, מקבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום על תוצאותיה:

ברבעון השלישי של שנת 2022 נרשם הפסד כולל בסך של כ-144 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ-416 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.ההפסד הכולל ברבעון המדווח הושפע מהמשך ירידות השערים בשוקי ההון, אשר הובילו להפסדי השקעות עודפים בסך של כ-0.9 מיליארד ש"ח לפני מס, שקוזזו בחלקם בשל קיטון בהתחייבויות הביטוחיות על רקע עליית הריבית בסך כ-0.4 מיליארד ש"ח לפני מס. מתחילת שנת 2022 לא רשמה מגדל ביטוח דמי ניהול משתנים בשל תשואה ריאלית שלילית בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004. אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת הסתכם נכון ליום 30 בספטמבר 2022 בכ-1.5 מיליארד ש"ח וכ-1.3 מיליארד ש"ח במועד הסמוך לפרסום הדוחות הכספיים.


בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 ("התקופה המדווחת") נרשם הפסד כולל של כ-855 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך 983 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


ההפסד הכולל בתקופה המדווחת הושפע משני אירועים עיקריים: ירידות שערים חדות בשוקי ההון, הן בשערי האג"ח והן במדדי המניות בארץ ובעולם, אשר בעקבותיהם נרשמו הפסדי השקעות עודפים בסך כולל של כ-3.5 מיליארד ש"ח לפני מס, ומיישום חוזר לוחות התמותה של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אשר הביא לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בסך של כ-0.9 מיליארד ש"ח לפני מס.

מנגד, עליית עקום הריבית הביא לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-2.5 מיליארד ש"ח לפני מס.

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-365 מיליארד ש"ח נכון ל-30.09.2022 לעומת כ-363 מיליארד ש"ח נכון ל-30.09.2021. סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים הסתכמו הנכסים המנוהלים בכ-375 מיליארד ש"ח.


צמיחה בכל קווי העסקים - הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-19.4 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהתבטאה בכל תחומי הפעילות.


בפרמיות ברוטו בביטוח כללי חלה עלייה של כ-13%, בהפקדות בגמל חלה עלייה של כ-19% ובהפקדות בפנסיה חלה עלייה של כ-11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, בהפקדות חד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים חד פעמיים בגין חוזי השקעה בביטוח חיים נרשמה עלייה של כ-37% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ובמכירות פנסיה וגמל עלייה של כ-56% ו-111% בהתאמה.


הרווח החיתומי בתקופה המדווחת הסתכם בכ-567 מיליון ש"ח לפני מס לעומת כ-676 מיליון ש"ח לפני מס בתקופה המקבילה אשתקד, וחלה בו עלייה בכל תחומי הפעילות הביטוחיים, למעט בענפי הרכב והשירותים הפיננסים.יוסי בן ברוך, מנכ"ל מגדל אחזקות, מסר:

"בעסקי הליבה של תחומי הביטוח, זהו הרבעון השישי ברציפות בו אנו מציגים צמיחה בסך קווי העסקים, בהשוואה לתקופות המקבילות. אנו ממשיכים להתמקד בהגדלת המכירות של מוצרים רווחיים תוך שיפור יכולות החיתום. תמורות בסביבה הכלכלית וירידות בשווקים הפיננסים המשיכו להוות אתגר לקבוצה, כמנהלת תיק הנכסים ארוך הטווח הגדול בישראל, גם ברבעון זה. התשואות השליליות השפיעו על מגדל גם במהלך הרבעון האחרון, והחברה בוחנת באופן שוטף את דרכי ההתמודדות שלה עם האתגרים האמורים ומבצעת את ההתאמות הנדרשות בתיקים המנוהלים על מנת להשיג תשואה מיטבית למבוטחיה.

בימים אלה החל תהליך לגיבוש ובניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח עדכנית, שמטרתה מיקוד ביצירת ערך והשאת התשואה על ההון שלה, ולצורך כך התקשרה עם חברת יעוץ בינלאומית מובילה. אנו מאמינים כי התהליך האסטרטגי שהחל בימים אלה יתרום באופן משמעותי להתמודדות עם האתגרים הרבים העומדים לפתחה של מגדל אחזקות בשנים הקרובות.

ברצוני להדגיש כי לחברה איתנות פיננסית ואלפי עובדים מצוינים, מסורים ומקצועיים אשר תורמים לחוסנה של החברה ויכולותיה לשרת נאמנה את 2.5 מיליון לקוחותיה בכלל קווי המוצרים."

bottom of page