top of page

מגדלור צומחת מהר עקב הירידות בשווקים

החברה מכרה 3 פרויקטי נדל"ן בארה"ב בסכום מצרפי של כ-150 מיליון שקל, החברה קיבלה דמי הצלחה מצרפיים של כ-4.1 מיליון שקל עבור הפרויקטים


מגדלור, בית השקעות אלטרנטיבי, פרסם את תוצאות המחצית הראשונה של 2022. עם פרסום הדו"חות, הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד שני השנה בהיקף של כ-4 מיליון שקל, המצטרף לדיבידנד של 3.1 מיליון שקל שחולק ברבעון הראשון בגין שנת 2021, כך שהחברה חילקה כ-7.1 מיליון שקל מאז תחילת השנה. בנוסף, לאחר תקופת הדוח, השיקה החברה שתי קרנות גידור חדשות בניהולו של כפיר חסין.


ההכנסות בשנת במחצית הראשונה הסתכמו בכ-22.6 מיליון שקל, עלייה של כ-64% לעומת הכנסות של כ-13.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. לראשונה מאז ההנפקה, החברה הכירה בהכנסות מדמי הצלחה של כ-4.1 מיליון שקל. בנוסף, חל גידול בהכנסות מדמי ניהול וייזום בסך של 4.4 מיליון שקל, שנובע מגידול מתמשך בגיוסים ובפעילותה השוטפת של החברה.

הרווח הגולמי במחצית הסתכם בכ- 16.2 מיליון שקל לעומת כ-9.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה – עלייה של כ-74%. הגידול בשיעור הרווח הגולמי נובע מהכנסות מדמי הצלחה אשר לא היו בתקופה בשנת 2021.


הרווח התפעולי במחצית הסתכם בכ-5.9 מיליון שקל לעומת כ-3.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה – עלייה של כ-67%. הגידול נובע מצמיחתה של החברה וגידול בהכנסותיה, בין היתר מדמי הצלחה.


הרווח הנקי במחצית הסתכם בכ-3.7 מיליון שקל לעומת כ-1.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה – עלייה של כ-178% וגבוה בכ-32% לעומת הרווח הנקי בכל שנת 2021 שהסתכם בכ-2.8 מיליון שקל.

אירועים משמעותיים

הגדלת סל מוצרי ההשקעה האלטרנטיביים - החברה הקימה שתי קרנות גידור, בניהולו של כפיר חסין, שהינו בעל רקע, מוניטין וניסיון מתאימים, אשר צפויות לגייס הון ממשקיעים כשירים ולהשקיעו במניות ו/או אגרות חוב מקומיות.


כפיר חסין, מנהל את הקרנות יחד עם אייל פז וגולן מויאל, שני מנהלים נוספים מעולמות המניות והאג"ח שמביאים כל אחד בתחומו מעל 20 שנות ניסיון. חסין מסביר כי "ההזדמנויות בעולם האג"ח שונות מאלו של עולם החוב, ועל כן אסטרטגיות הגידור הן שונות – פוזיציות לונג שורט, ניתוח מעמיק של חברות, איתור וניצול הזדמנויות של תמחור נמוך וגבוה, השקעה באג"ח בדיסטרס ועוד רבות אחרות. לכן, במקום לפתוח את הקרנות בניצוח מנהל בודד, בנינו צוות עם עשרות שנות ניסיון שיאפשרו לייצר תשואה מיטבית בתנודתיות נמוכה משמעותית מזו של השווקים כיום".


החברה השיקה קרן הלוואות עמית לעמית (P2P Algo ) אשר צפויה להשקיע בתחום ההלוואות הצרכניות בארה"ב, באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות ובאמצעות גופים בעלי יכולות טכנולוגיות מתקדמות.


מכירת פרויקטים – מאז תחילת 2022 השלימה החברה מכירה של 3 פרויקטי נדל"ן בארה"ב בסכום מצרפי של כ-150 מיליון שקל. החברה קיבלה דמי הצלחה מצרפיים של כ-4.1 מיליון שקל עבור פרויקטים אלו, כאשר דמי ההצלחה השנתיים עמדו בממוצע על כ-4.3%.


רן צדיקריו, מנכ"ל מגדלור, אמר כי "תחום ההשקעות האלטרנטיביות ממשיך להיות אי של יציבות בעולם המשתנה של סביבת הריבית העולה והאינפלציה, המובילה לחוסר יציבות בשוק ההון. אנו ממשיכים לצמוח ומאמינים כי נוכל להמשיך לצמוח בקצב מהיר.

bottom of page