top of page

לידר: הפעילות הכלכלית בישראל חזקה

הסביבה הפיסקאלית נותרה חיובית, עם עודף תקציבי של %6.0 תוצר שנה אחורה, מה שמאפשר מתן תוספות שכר ללא איום על האמינות הפיסקאלית.


נתוני התקציב ממשיך להיות חיוביים

בחודש אוגוסט, הגרעון התקציבי הסתכם ב-0.1 מיליארד ₪ ו בעודף של 4.33 מיליארד מתחילת השנה. העודף התקציבי ב -12 החודשים האחרונים נותר על רמה של %6.0 תוצר )בדומה לחודש הקודם(. המדיניות הפיסקאלית המרסנת מורגשת בצד ההוצאות השוטפות של הממשלה )ללא הוצאות בגין הקורונה( עם גידול מתון של %8.3 מתחילת השנה, פחות משיעור התיקצוב של %6 .ההכנסות ממסים עלו ריאלית ב-%9.12 בשיעורי מס אחידים. בא וגוסט 22 חלה ירידה של %2.1 לעומת אוגוסט 21 עקב עלייה חדה במיוחד במיסי צריכה לפני שנה עקב העדר נוסעים לחו"ל. מאוגוסט 2019 ועד אוגוסט 22 ,מיסי הצריכה עלו ב-%5 ריאלית בממוצע לשנה.
משמעויות: נתוני תקציב חיוביים תומכים בהערכה שלנו בהרחבת הפער השלילי בתשואות הארוכות בין ישראל לארה"ב לכיוון %4.0-5.0 .בנוסף, סביבה תקציבית חיובית מאפשרת מתן תוספות שכר ללא איום על האמינות התקציבית.


השכר הממוצע עלה בקצב שנתי של %7.5 ברבעון ב'. עליות השכר מרוכזות בענפי ההיי טק ולאחרונה גם בשירותי האירוח והפנאי.


נתוני מאקרו חשו בי ם שית פר סמו בישראל: יום ראשון: מדד האמון הצרכני (אוגוסט). רביעי: נתוני סחר חוץ (אוגוסט), מכירות של דירות חדשות (יולי), מאזן התשלומים (רבעון ב'). חמישי: מספר המשרות פנויות (אוגוסט). מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט: אנו צופים מדד של %2.0- אשר יושפע מירידה של %18 במחירי הדלקים והתייקרות של %6.8 במחירי החשמל. צפויות עליות מחירים

במחירי המזון ובמחירי הדיור.bottom of page