top of page

לודן מתייעלת פנימית - הרווח הנקי מזנק

לודן מציגה גידול בהכנסות אך גם התייעלות פנימית אשר יורדת עד לשורה התחתונה, תחלק דיב'


חברת לודן הנדסה מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2022 ולמחצית הראשונה של השנה ומציגה שיפור משמעותי בכל הפרמטריים העיקריים.


ההכנסות ב-6 החודשים הראשונים של 2022 רשמו עלייה של כ-15.1% והסתכמו בכ-289.9 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-251.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2021. הגידול בהכנסות מיוחס לגידול במחזור ההכנסות של פעילות ההנדסה ומגזר התוכנה והבקרה בישראל בקיזוז קיטון במחזורי הפעילות במזרח אירופה. בחברה מסבירים עוד כי במערב אירופה ישנו גידול במחזור ההכנסות (באירו) בשיעור של 9% מול תקופה מקבילה אשתקד, אך כתוצאה מתיסוף בשער השקל ביחס לאירו הדבר לא קיבל ביטוי במחזור ההכנסות המאוחד של הקבוצה.בהסתכלות רבעונית, ההכנסות ברבעון השני רשמו עלייה של כ-10.1% והסתכמו בכ-140.6 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-127.7 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הגידול ברבעון החולף מול רבעון מקביל אשתקד מיוחס לפעילות בישראל בקיזוז קיטון במחזורי הפעילות במזרח אירופה.


להלן חלוקת ההכנסות מלקוחות חיצוניים לפי מגזרים עסקיים (באלפי ש”ח):


הרווח הגולמי- במחצית הראשונה של השנה רשם עלייה והסתכם בכ-32.5 מיליון שקל, או כ-11.2% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של כ-27.8 מיליון שקל, או כ-11.1% מסך המחזור, במחצית הראשונה של 2021.


הרווח הגולמי ברבעון השני של השנה רשם גם הוא עלייה והסתכם בכ-15.5 מיליון שקל או כ-11.1% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של כ-14.7 מיליון שקל או כ-11.5% מסך ההכנסות ברבעון השני אשתקד. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי מיוחס בעיקר לירידה שיעור הרווח בחטיבת התוכנה והבקרה בשל תמהיל הפרויקטים שבוצעו בכל אחת מהתקופות בקיזוז עליה ברווחיות פעילות החברה במערב אירופה לאור התאוששות ממשבר הקורונה בתקופת הדוח לעומת תקופה מקבילה אשתקד.


הרווח התפעולי- במחצית הראשונה של 2022 הסתכם בכ-20 מיליון שקל או כ-6.9% מסך ההכנסות, לעומת רווח תפעולי של כ-14.5 מיליון שקל או כ-5.8% מסך ההכנסות במחצית הראשונה אשתקד.


הרווח התפעולי ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-9.6 מיליון שקל או כ-6.9% מסך ההכנסות, ביחס לרווח תפעולי של כ-8.3 מיליון שקל או כ-6.5% מסך המחזור ברבעון השני אשתקד. הגידול ברווח התפעולי ושיעורו מיוחס בעיקר לקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות פיתוח עסקים.


בחלוקה למגזרים, ניתן לראות גידול משמעותי ברווח התפעולי מפעילות הנדסה חו"ל, שהסתכם בכ-1.2 מיליון שקל בהשוואה לאיזון ברבעון מקביל אשתקד. כמו כן, נרשם זינוק ברווח התפעולי מפעילות הנדסה ישראל שגדל בכ-83% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד והסתכם בכ-5.2 מיליון שקל. בתחום תוכנה ובקרה רשמה החברה רווח תפעולי בסך של כ-3.1 מיליון שקל בהשוואה לכ-4.6 מיליון שקל, כתוצאה מתמהיל הפרויקטים שבוצעו בכל אחת מהתקופות.


בשורה התחתונה, לודן דיווחה על רווח נקי של כ-14 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה, לעומת רווח נקי של כ-9.1 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד אשר מבטאים עליה של כ-50% ברווח הנקי. הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-6.8 מיליון שקל, לעומת כ-4.4 מיליון שקל ברבעון השני של 2021.


מנכ"ל לודן ארנון אהרון ציין עם פרסום הדוחות כי "החברה ממשיכה לפעול בכל מגזרי הפעילות, בין היתר עם התאוששות ניכרת במערב אירופה במתחילת 2022 - עובדה שבאה לידי ביטוי בגידול במחזור ההכנסות באירופה. החל מרבעון רביעי של 2022 אנו צופים לשיפור משמעותי בהכנסות ורווחיות מהפעילות במזרח אירופה. כמו כן הפעילות המשותפת של חברות לודן במזרח ומערב אירופה צפויה להניב ולתרום לרווחיות הדדית של החברות. אנחנו מיישמים את מדיניות הדיבידנד ומחלקים פעימה ראשונה לשנת 2022 של כ-5.76 מיליון שקל (כ-0.5 שקלים למניה). המאזן שלנו ממשיך להתחזק, כאשר השלמת עסקת דן בתחילת הרבעון השני הביאה לגידול בהון העצמי לשיא של כ-122.5 מיליון שקל".

bottom of page