top of page

להב עם רווחיות יציבה במו"מ לרכישת נכסים נוספים בגרמניה

באפריל עדכנה על עסקה לרכישת 65% מהון מניות של מפעת העוסקת באיסוף ופינוי פסולת והפעלת תחנות מעבר, בתמורה לכ- 64 מיליון שקל


חברת להב אל.אר. שבשליטת אבי לוי פרסמה את תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון ולרבעון השני לשנת 2022. הרווח הכולל לרבעון השני לשנת 2022 זינק בכ- 34% לכ- 89.7 מיליון שקל, לעומת כ- 67.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח הכולל לחציון הראשון לשנת 2022, עלה בכ- 6.9% לכ- 91.7 מיליון שקל, לעומת כ- 85.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ; בנטרול רווח ההזדמנותי אשתקד מרכישת השליטה בדלק ישראל, זינק הרווח הכולל לחציון הראשון מ- 71.7 מיליון שקל לכ- 91.7 מיליון שקל גידול של כ- 28%.


הרווח הנקי לרבעון השני לשנת 2022 הסתכם לכ- 71.4 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.


ההון העצמי מסך המאזן המורחב של הקבוצה מהווה כ- 53%. ליום 30/06/2022 ה- LTV עומד על כ- 36%.


אירועים עיקריים במהלך תקופת הדוח ולאחריו:

במהלך החודשים יוני - יולי, אבי לוי יו"ר ובעל השליטה בחברה המשיך להביע אמון בחברה ורכש מניות החברה בהיקף של כ- 11.4 מיליון שקל.


החברה מדווחת כי בימים אלה, החברה נמצאת בשלבים מתקדמים לסגירת 6 עסקאות לרכישת מרכזים מסחריים בגרמניה בהתאם לאסטרטגיה בה עובדת החברה, בתמורה כוללת של כ- 91.2-77.5 מיליון אירו, עם הכנסה שנתית של כ- 7.113-7.747 מיליון אירו ובתשואת CAP ממוצעת של כ- 7.4%-7.8%.


לאחר תאריך הדוח, בחודש יולי, 2022, עדכנה החברה על רכישת מתחם ממשלתי, מרכז קניות ו- 2 מרכזי שרות בתמורה מצטברת כוללת של כ- 19 מיליון אירו, המניבים שכ"ד שנתי של כ- 1.6 מיליון אירו בשלב הראשון (וכ- 2.1 מיליון אירו בשלב השני), התשואה הממוצעת לעסקאות (CAP) הינה כ- 8.87%, והתשואה הממוצעת להון העצמי צפויה לעמוד על כ- 11.55%.


בנוסף, באותו חודש, מימשה החברה ויתר בעלי מניות במגדל סיטי-טוואר שברמת גן, בשטח עיקרי של כ - 4,000 מ"ר, על הסכם למכירת מלוא הזכויות בנכס, לצד שלישי שאינו קשור לחברה, בתמורה של כ- 63 מיליון שקל (חלקה של החברה הינו 21 מיליון שקל).


בחודש מאי 2022, פרסמה חברת הדירוג מידרוג, דוח דירוג עדכני ביחס לאג"ח, סדרה ב', במסגרתו שונה אופק הדירוג של סדרה ב', מאופק יציב לאופק חיובי. וזאת לאחר קבלת דירוג לראשונה מחברת מדרוג, דירוג של A3.il עם אופק יציב בחודש מרץ אשתקד.


באפריל 2022, עדכנה על עסקה לרכישת 65% מהון מניות של מפעת העוסקת באיסוף ופינוי פסולת והפעלת תחנות מעבר, בתמורה לכ- 64 מיליון שקל. בכוונת להב אנרגיה ירוקה לפתח את מפעת לתחומים נוספים בהם, הטמנת אשפה, פיתוח אנרגיה וייצור חשמל בטכנולוגיה המאפשרת לעשות זאת מאשפה, ובתחומים נוספים ורבים בתחומי הקיימות. ביום 1 באוגוסט 2022, הושלמו העסקאות, והחברה הפכה להיות הבעלים של 65% מהון המניות של מפעת, מפעת רכשה את פעילות מצדר ורכשה בפועל את הזכויות בחברה המחזיקה בזכויות בתחנת המעבר.
bottom of page