top of page

לא עוצר: ב"י העלה ריבית ב-0.75% ל-2.75%

החלטת ריבית בנק ישראל ממשיכה להיות ניצית ולא מתפשרת בהתאם לאינפלציה בעולם


בהתאם לציפיות, בנק ישראל העלה את הריבית ב-75 נ"ב לרמה של 2.75%. ברקע להחלטה, בנק ישראל ציין את האינפלציה בפועל בישראל שמצויה מעל לגבול העליון של היעד. מאידך, הציפיות לאינפלציה על פי שוק ההון מצויות בתוך תחום היעד. נראה שהמשך עליית מחירי הדירות בקצב גבוה באופן משמעותי בהשוואה לקצב של השנים האחרונות משפיע גם כן על מהלך העלאת הריבית. כמו כן, קצב העלייה החודשי של מחירי השכירות התגבר, תוך תרומה לעליית המדד.

נראה שבנק ישראל ממשיך לשים דגש על הגעה לרמה הרצויה של הריבית, אשר משקפת יעד ביניים של שיעור ריבית חיובי במונחים ריאליים, וזאת לנוכח ההערכה שהפעילות הכלכלית של המשק מספיק חזקה על מנת לשאת בהעלאות הריבית בעת הנוכחית. בהקשר זה, בנק ישראל ציין שבמשק הישראלי נמשכת פעילות כלכלית איתנה ושוק העבודה מוסיף להיות בסביבת תעסוקה מלאה.


להערכתנו, מהלך העלאות הריבית ימשך בהחלטות הקרובות, תוך הבאת הריבית לרמה של כ-3.5% כבר בראשית 2023 לכל המאוחר. לאחר מכן יבשילו התנאים לבחינת עצירת המהלך, זאת בהנחה שלא תהיה הרעה נוספת בסביבת האינפלציה.


חשוב לא פחות מהחלטת הריבית הינו עדכון תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל שמעריכה שהתוצר יצמח בשנת 2022 בשיעור של 6% ובשנת 2023 בשיעור של 3.0%. מדובר בתחזית צמיחה זהה לזו של לאומי לשנת 2022 ודומה מאוד לתחזית לשנת 2023. בנק ישראל מעריך כי שוק העבודה יוותר הדוק. באשר לתקציב המדינה, לאור תקבולי מסים גבוהים מהצפוי והוצאות נמוכות מהצפוי, הגירעון צפוי להיות נמוך מאוד בשנים 2022-2023.


על פי תחזית בנק ישראל, שיעור האינפלציה צפוי להסתכם בשנת 2022 ב-4.6% ובשנת 2023 הוא צפוי לרדת ל-2.5%. שיעור האינפלציה בארבעת הרביעים הקרובים המסתיימים ברבעון השלישי של 2023 צפוי לעמוד על 2.7%. מדובר בהערכות אינפלציה קצת יותר נמוכות מאלו של לאומי. לפי תחזית בנק ישראל, הריבית צפויה לעמוד על 3.50% בממוצע הרביע השלישי של 2023. נראה שהערכה זו מבטאת המשך עלייה של הריבית מרמתה הנוכחית כבר בתקופה הקרובה, זאת לאור רמת האינפלציה שתמשיך להיות גבוהה מהגבול העליון של היעד בתקופה הקרובה וגם לנוכח רמת הפעילות הגבוהה.

bottom of page