top of page

לאומי: בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית ב-0.5%

בנק ישראל צפוי לעלות את הריבית ב- 50 נ"ב נוספות בהחלטת הריבית בשבוע הבא (2.1.2023) ולאחריה צפויה העלאה נוספת, כך שריבית בנק ישראל צפויה להגיע לרמה של כ- 4% לפחות


המסחר בשוק האג"ח הממשלתי התנהל במהלך השבוע האחרון במגמה שלילית של ירידות שערים ועליית תשואות, למעט בחלק הקצר של העקום צמוד המדד. התשואות השקליות הלא צמודות רשמו עלייה ממוצעת של כ 10 – 15 נ"ב לאורך העקום בדגש על החלק הבינוני – ארוך מטווח של 7 שנים ומעלה. בצמודי המדד עיקר עליית התשואות נרשמה בחלק הארוך של העקום. העלייה בתשואות נרשמה בעיקר על רקע עלייה מחודשת בתשואות הדולריות הארוכות, כאשר בטווח של 10 שנים נרשמה עלייה של כ – 20 נ"ב במהלך השבוע. עליית התשואות בעולם נרשמה על רקע ההידוק המוניטרי שהוכרז ביפן ונתוני מקרו חזקים יחסית בארה"ב שהביאו לעליית הציפיות לשמירה על ריבית גבוהה יחסית על ידי הפד לאורך זמן ממושך מהצפוי עד כה.


על רקע עליית התשואות החדה יחסית לאורך העקום השקלי הלא צמוד, נרשמה גם עלייה מחודשת בציפיות האינפלציה הנגזרות לאורך העקום. יש לציין כי ציפיות האינפלציה מצויות ברמה דומה לרמתן בפתיחת השנה הנוכחית, זאת למעט העלייה שנרשמה במהלך השנה בציפיות לטווח קצר

על רקע העלייה החדה יחסית בתשואות הבינוניות – ארוכות, נרשמה ירידה קלה בפער התשואה השלילי בטווח 1 – 10 שנים לאורך העקום השקלי הלא צמוד. תשואות המק"מ מתייצבות סביב רמה של 3.50% כמעט לאורך העקום כולו. אנו סבורים כי בנק ישראל צפוי לעלות את הריבית ב- 50 נ"ב נוספות בהחלטת הריבית בשבוע הבא (2.1.2023) ולאחריה צפויה העלאה נוספת, כך שריבית בנק ישראל צפויה להגיע לרמה של כ- 4% לפחות. על רקע זה נראה כי תשואות המק"מ אינן אטרקטיביות כרגע והתשואה לשנה צפויה לעלות בהדרגה אל מעבר ל-4%.

bottom of page