top of page

כמה זמן ייקח לאינפלציה לחזור ליעד?

מלחמת הנגידים בעולם אל מול האינפלציה הגבוהה היא כרגע הנושא העיקרי אשר מביא עמו את החשש להאטה


מה מלמד אותנו ניסיון העבר על הזמן הדרוש כדי שהאינפלציה תחזור ליעד?


בחנו מספר חודשים שעברו מאז שהאינפלציה הגיעה לשיא ועד שהיא ירדה מתחת ל-3% באפיזודות של עלייה באינפלציה עד לרמות בטווח 6%-12% במדינות המפותחות בין השנים 1948-2020. בסה"כ היו כ-60 אפיזודות כאלה שהתרחשו בכ-20 מדינות. רוב המקרים קרו עד שנת 2000. נציין שבתקופה הנסקרת היו גם לא מעט מקרים בהם האינפלציה הגיעה בשיא מעבר ל-12% ולעיתים אפילו בהרבה, אך הנחנו (מקווים שבצדק) שהם לא רלוונטיים לאפיזודה האינפלציונית הנוכחית.

מניסיון העבר ניתן לראות שככל שהאינפלציה בשיא הייתה גבוהה יותר, לקח בדרך כלל יותר זמן לרדת מתחת ל-3%, אך הקשר אינו מובהק מאוד. על פי קו המגמה, בממוצע ירידה מקצב אינפלציה של 8%-10% (כפי שקיים היום במדינות המפותחות) אמור לקחת כשנה וחצי, אך עם פיזור די גדול של התוצאות. צריך לציין שמרבית המקרים בהם ירידה באינפלציה לקחה הרבה מאוד זמן התרחשו בשנות ה-70 שהתאפיינו לא רק באינפלציה גבוהה, אלא שלהבדיל מהמקרה הנוכחי, היו בהם גם ציפיות גבוהות לאינפלציה עתידית.


שורה תחתונה: ממצאי העבר מלמדים שהאינפלציה במדינות המפותחות העיקריות צפויה לרדת מתחת ל-3% במחצית הראשונה של 2024.

bottom of page