top of page

יוטרון עולה 2% לאחר גידול של 87% בהכנסות

עם כ-60 חניונים אוטונומיים וחצי אוטונומיים בהקמה או בהסכמי שירות, יוטרון ממשיכה לחזק את מעמדה כמובילת שוק בצפון אמריקה


חברת יוטרון, העוסקת בשוק החניונים הרובוטיים האוטונומיים והמחסנים האוטומטיים, הנמצאת בשליטת קרן פימי, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון לשנת 2022, ומציגה צמיחה משמעותית והכנסות שיא.


הצמיחה המהירה מלווה בהשקעה מתמשכת בטכנולוגיה ובמערכי שיווק ומכירות, במענה לביקוש הגובר למוצרי החברה וליתרון התחרותי שנוצר לחברה עם סגירת המתחרה הגדול בשוק האמריקאי.יוטרון נכנסה השנה לשוק נוסף וסינרגטי לפעילותה, הקמת חניונים חצי אוטונומיים, באמצעות פתרון חדשני מדגם Utron-Puzzle. פיתרון זה מאפשר לחברה להגדיל את מספר הפרויקטים הפעילים שלה, ולהרחיב את בסיס הלקוחות בארה"ב. במחצית הראשונה של 2022 חתמה החברה על 5 הסכמים להקמת חניונים חצי אוטונומיים ועל למעלה מ-30 הסכמי שירות ארוכי טווח לחניוניPuzzle , זאת לצד המשך צמיחה בהקמת פרויקטי חנייה גדולים בעלי פתרונות רובוטיים מלאים.


ההכנסות בחציון הראשון של 2022 עמדו על כ-67.2 מיליון שקל, גידול של 87% לעומת הכנסות של כ-36 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2021. העלייה בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבעה מהתקדמות בביצוע פרויקטים, ותחילת ביצוע פרויקטים חדשים, בארה"ב ובישראל, הן בתחום מערכות החניה האוטונומיות והן בתחום המערכות הלוגיסטיות האוטומטיות.


הרווח הגולמי עמד בחציון הראשון של 2022 על כ-12.3 מיליון שקל, גידול של 47% לעומת רווח גולמי של 8.3 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הגולמי נובע מהצמיחה המהירה בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית של החברה הסתכמה בחציון הראשון של 2022 ב-18.2% מסך ההכנסות, בדומה לשיעור הרווחיות הגולמית של החברה בשנת 2021, וזאת במקביל לגידול באנשי מו"פ, שיווק ומכירות על מנת לתמוך בהמשך הצמיחה של החברה ובהזדמנויות השוק הקיימות.


הרווח התפעולי בחציון הראשון של 2022 עמד על 2.9 מיליון שקל. בנטרול הכנסה אחרת שהתקבלה בתקופה המקבילה ונבעה מוויתור ממשלת ארה"ב על הלוואות במסלול קורונה, הרווח התפעולי בחציון הראשון של 2022 גדל ב-39% בהשוואה לזה בתקופה המקבילה, למרות גידול של כ- 50% בהוצאות התפעוליות של החברה.


הרווח הנקי בחציון הראשון של 2022 עמד על 0.4 מיליון שקל, לעומת רווח של 3.1 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021 (אשר כלל הכנסה אחרת כמתואר לעיל).


ההון עצמי ליום 30 ביוני 2022 מסתכם בסך 51.9 מיליון שקל, 48% מסך המאזן.

bottom of page