top of page

חנן מור הכפילה את הרווח הנקי - המניה עולה 4%

הרווח הנקי ברבעון השני של 2022 עמד על 53.8 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של כ-26.4 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד


קבוצת More מדווחת במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת 2022 על תוצאות חזקות ושיפור בכל הפרמטרים התפעוליים. שנת 2022 צפויה להיות שנת צמיחה נוספת, חזקה משנת 2021. החברה מדווחת כי במחצית הראשונה של 2022 נמכרו 86 יח"ד וקרקעות בהשוואה ל- 90 יח"ד וקרקעות בתקופה מקבילה אשתקד. סך ההיקף הכספי של מכירת יח"ד במחצית הראשונה של 2022 עמד על 166 מיליון שקל בהשוואה ל-164 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד.

סך ההכנסות ברבעון השני של 2022 הסתכמו ל- 218 מיליון שקל, עלייה של 147% בהשוואה ל- 88 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מתוך הכנסות אלו, 5.3 מיליון שקל מדמי שכירות וניהול מהנכסים המניבים, עליה של 24% בהשוואה ל-4.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה צופה כי דמי השכירות מהנכסים המניבים יגיע לקצב של כ-40 מיליון שקל לשנה בסוף שנה זו.


הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2022 עמד של 61 מיליון שקל, עלייה של 239%, בהשוואה ל-18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי השנתי עלה ל-27.9%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 20.8% ברבעון המקביל אשתקד.


שערוך נכסי נדל"ן להשקעה ברבעון השני של 2022 עמד על 28.8 מיליון שקל, בהשוואה ל- 28.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


החששות לגביי מינוף החברה התבררו כשגויות לאחר שניתן להבחין בירידה בהוצאות המימון של החברה, נראה שתמהיל הייזום מגורים/ השכרה/ נדל"ן מניב מוכיח את עצמו לקבוצת מור.


הרווח הנקי ברבעון השני של 2022 עמד על 53.8 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של כ-26.4 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד.


ההון העצמי בסוף רבעון שני של 2022 עלה לסך של כ- 705 מיליון שקל, עליה של כ-437 מיליון שקל בהשוואה להון עצמי של 268 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ההון למאזן, עלה ל-17.6%, בהשוואה ל-13.3% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הון למאזן, בנטרול מקדמות מרוכשים עומד על כ- 18.6% בהשוואה ל-15.1% בתקופה המקבילה אשתקד. פעילות החברה קדימה משקפת גידול צפוי משמעותי נוסף בהון העצמי, בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשלוש השנים הקרובות.


מלאי מבנים בהקמה וקרקעות (כולל בזמן הארוך) עומד על כ-2.44 מיליארד שקל, ונובע בעיקר מהתקדמות בפרויקטים ומנגד קיטון בשל ההכרה בעלות המכר בתקופת הדוח. המלאי משקף את צבר העבודה האדיר של החברה לשנים הקרובות.


נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה עומד על כ-981 מיליון שקל. השינוי בסעיף זה נובע בעיקר מרכישת קרקע בגבעתיים וסיווג כ-60% מעלותה לסעיף נדל"ן להשקעה. מנגד הקיטון נובע משינוי שליטה בחברה מוחזקת ויציאה של נכס הנדל"ן המניב מאיחוד בדוחותיה הכספיים של החברה.

שדה דב – החברה תקים 458 יח"ד בפריים לוקיישן, מלון המונה 80 חדרים ושטחי מסחר בהיקף 1,500 מ״ר המיועדים להשכרה שיצטרפו לנכסים המניבים של הקבוצה. החברה מצפה לרווח מהפרויקט של כ- 700 מיליון שקל.


חנן מור, יו"ר הקבוצה: "הפעילות העסקית החזקה של הקבוצה במחצית הראשונה של 2022, צפויה להימשך גם ברבעונים הקרובים ולתוך 2023. מגמת הצמיחה נובעת בין היתר לאור היקפי מכירות גבוהים בפרויקטים ושיעור ביצוע הולך וגובר. אנו צפויים להמשך הכרה בהכנסות וברווח גולמי בהיקפים שטרם נראו בקבוצה. בנוסף אנחנו מצליחים מידי רבעון להגדיל את ההון העצמי ולהפחית את ההתחייבויות עם יעד של הון למאזן של כ-25%.

הקבוצה ממוקדת באזורי הביקוש המרכזיים של מדינת ישראל – פרויקט שדה דב בתל אביב, רמת גן, גבעתיים חיפה ואור ים, מודיעין, ראשון לציון, באר יעקב ונס ציונה - כך שבשנים הקרובות אנו צפויים למכור מידי שנה מאות רבות של יח"ד.

אנו משוכנעים כי האסטרטגיה שלנו של יזמות משולבת מוכיחה את עצמה כיוון שלקבוצה יש היום יכולות יזמיות, קבלניות, הנדסיות, זרע נכסים מניבים שמתעצמת ונותנת לנו יכולות טובות להתמודד עם סביבה עסקית משתנה."

bottom of page